3IK111 Det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
3IK111 (2019—2020)
3IK111 (2018—2019)
3IK111 (2017—2018)

Emnekode: 3IK111

Emnenavn: Det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Bachelor i interkulturell forståelse
 • Bachelor i religion og kultur
 • Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier innen migrasjon, etnisitet, integrering, flerkulturell sameksistens, rasisme og inkludering
 • kjenner til flyktningkonvensjonen og norsk flyktning- og innvandringspolitikk
 • har kunnskap om norsk migrasjonshistorie
 • kjenner til den norske debatten om innvandring og integreringsstrategi
 • kjenner til relevante studier og forskning innen fagfeltet  

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og analysere sentrale problemstillinger i flerkulturelle samfunn
 • kan bruke og anvende et presise fagspråk til å beskrive og forklare forholdene i flerkulturelle samfunn

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle, både muntlig og skriftlig, relevante og sentrale teorier, problemstiller og løsninger i fagfeltet
 • kan utveksle synspunkt og felterfaringer om det flerkulturelle Norge

Innhold

Emnet tar for seg migrasjonsteorier, migrasjonshistorie, integreringsstrategier og ulike utfordringer og muligheter i utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn i en global kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningsperioden tilbys det forelesninger, ukentlige seminar og kollokviediskusjoner, filmvisning, nettleksjoner og ekskursjoner (i Kristiansandsområdet). Organiseringen av IK111 innebærer at emnet kan tas både som lokalstudium og fjernstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 275 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Gjennomføre to ekskursjoner som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i It–s Learning).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Fire timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Åpen bok (se retningslinjer i It–s Learning).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skoleeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper IKF116NO og IK201 med 10 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Pensum (ca. 750 s.)

¤ Bangstad, Sindre: "Multikulturalismen og dens kritikere" i Bø, Bente Puntervold (red.): Multikulturell teori og flerkulturell praksiser - Artikler om norsk minoritetspolitikk (Oslo: Abstrakt Forlag, 2011), s. 21-46 (25 s)

¤ Barth, Fredrik: Nye og evige temaer i studiet av etnisitet i Manifestasjon og prosess (Oslo: Universitetsforlaget, 1993), s. 174-198 (19 s)


Bygnes, S. (2015). Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk tidsskrift, 23(3). Sider 171-192. (21 sider). Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/st/2015/03/mistillitens_migrasjon_europeisk_soer-nord-mobilitet_i_kjoel

 

Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg.). (Oslo: Gyldendal akademisk). s. 34-199, 237-259 (187s)

 

¤ Eriksen, Thomas Hylland: Samfunn (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), s. 69-108 (38 s)

Fuglerud, Øyvind: Migrasjonsforståelse (Oslo: Universitetsforlaget, 2017) (272 s)

¤ Kaya, Mehmed S.: "Innvandring og integrering – utfordringer i å forstå tilpasningsmønstre" i Kaya, Medmed S. Kaya, Asle Høgmo og Halvor Fauske (red.): Integrasjon og mangfold - Utfordringer for sosialarbeideren (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2010), 50-97 (48 s)

¤ Kjeldstadli, Knut (red.): Norsk innvandrerhistorie. Bind 3. (Oslo: Pax, 2003) s. 137-186 (50 s)

Kjeldstadli, Knut: Sammensatte samfunn - innvandring og inkludering (Oslo: Pax, 2008) (293 s)

Rosvold, M. og Bielenberg, N. (2012) Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom. HL-senterets temahefte nr. 14. Oslo: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Tilgjengelig online: http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/rosvoll-bielenberg-antisiganisme.html, s. 5-54 (47 s.)

¤ Skorgen, Torgeir: Rasenes oppfinnelse (Oslo: Spartacus), s. 236-253 (18 s)

Litteratur merket ¤  finnes i elektronisk kompendium.