3IK111 Det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
3IK111 (2019—2020)
3IK111 (2018—2019)
3IK111 (2017—2018)

Emnekode: 3IK111

Emnenavn: Det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i:

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Bachelor i interkulturell forståelse

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier innen migrasjon, etnisitet, integrering, flerkulturell sameksistens, rasisme, inkludering og ekskludering
 • kjenner til flyktningkonvensjonen og norsk flyktning- og innvandringspolitikk
 • har kunnskap om norsk migrasjonshistorie
 • kjenner til den norske debatten om innvandring og integreringsstrategi
 • kjenner til utfordringer og muligheter i det flerkulturelle og flerreligiøse norske samfunn  
 • kjenner til relevante studier og forskning innen fagfeltet  
 • har kjennskap til integreringspraksis  

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og analysere sentrale problemstillinger om flerkulturelle samfunn
 • kan bruke og anvende et presise fagspråk til å beskrive, analysere og drøfte forholdene i flerkulturelle samfunn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevante og sentrale teorier, problemstiller og løsninger i fagfeltet
 • kan utveksle synspunkt og felterfaringer om det flerkulturelle Norge

Innhold

Emnet tar for seg migrasjonsteorier, migrasjonshistorie, integreringsstrategier og ulike utfordringer og muligheter i utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn i en global kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Vårsemesteret: I undervisningsperioden tilbys det forelesninger, ukentlige seminar og kollokviediskusjoner, dokumentarvisning, nettleksjoner og ekskursjoner (i Kristiansandsområdet). Høstsemesteret: Ingen forelesninger tilbys, men nettressurser er tilgjengelig.

Arbeidsomfang

350 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Gjennomføre to ekskursjoner som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i læringsplattform).
 • Akademisk logg (ca. 2000 ord) knyttet til ekskursjonene som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i læringsplattform)

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet logg.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • En ukes hjemmeeksamen, individuell (4000 ord).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Skandinavisk språk. Engelsk

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 3IK111 Det flerkulturelle Norge overlapper følgende emner med 10 studiepoeng:

 • 3IK111N Det flerkulturelle Norge
 • 3IK103 Det flerkulturelle Norge
 • IKF116NO Regional spesialisering: Det flerkulturelle Norge
 • 3IK201 Det flerkulturelle Norge 

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Pensum vår 2020:

Pensum (ca. 750 s.)

Bangstad, S. og Døving, C. A. (2015). Hva er rasisme. Oslo: Universitetsforlaget (134 s)

¤ Barth, F. (1993). Nye og evige temaer i studiet av etnisitet i Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget, s. 174-198 (19 s)

Bygnes, S. (2015). Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk tidsskrift, 23. vol. 3, s. 171-192 (21 sider).
Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/st/2015/03/mistillitens_migrasjon_europeisk_soer-nord-mobilitet_i_kjoel

Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015) Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk, s. 34-199, 237-259 (187s)

¤ Eriksen, T. H. (2010). Samfunn. Oslo: Universitetsforlaget, s. 69-108 (38 s)

¤ Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne: Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt. Oslo: Universitetsforlaget, s. 79-119 (50 s)

Hoffmann, C. og Moe, V. (red.) (2017). Holdninger til jøder og muslimer I Norge: Befolkningsundersøkelse og minoritetsstudie
Tilgjengelig online: https://www.hlsenteret.no/aktuelt/nyheter/2017/resultater-holdningsundersokelse.html

¤ Kjeldstadli, Knut (red.). (2003). Norsk innvandrerhistorie. Bind 3. Oslo: Pax, s. 137-186 (50 s)

* Lynnebakke, B. & Fangen, K. (2011). Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap. Sosiologi i dag, 41, vol. 3-4, s. 133-155 (22 s)

* Løvgren, M., & Orupabo, J. (2011). Norskhet. Sosiologi i dag, 41, vol. 3-4, s. 5-11 (7 s)

Midtbøen, A. H. (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Nytt norsk tidsskrift 34, vol. 2, s. 130-149 (19s)
Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/nnt/2017/02/innvandringshistorie_som_faghistorie_kontroverser_i_norsk

* Nadim, M. (2011). Kulturell reproduksjon eller endring? - Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid. Nytt norsk tidsskrift, 32, vol. 1, s. 15-24 (10 s)

Odden, G. (2018). Internasjonal migrasjon - En samfunnsvitenskapelig innføring. Oslo: Fagbokforlaget (200 s)

* Thun, Cecilie. (2015), Grenser for Norskhet? Om Barns Medborgerskap Og Kulturelt Mangfold i Barnehagen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 99, vol 3-4, 194-207 (23 s)

* Vassenden, A. (2011). Hvorfor en sosiologi om norskhet må holde norskheter fra hverandre. Sosiologi i dag, 41, vol. 3-4, 156-182.

Litteratur merket ¤  finnes i elektronisk kompendium. Litteratur merket med * har dere tilgang til digitalt gjennom NLAs bibliotek.

Høsten 2019 var det litt annet pensum:

Pensum (ca. 750 s.)

¤ Bangstad, Sindre: "Multikulturalismen og dens kritikere" i Bø, Bente Puntervold (red.): Multikulturell teori og flerkulturell praksiser - Artikler om norsk minoritetspolitikk (Oslo: Abstrakt Forlag, 2011), s. 21-46 (25 s)

¤ Barth, Fredrik: Nye og evige temaer i studiet av etnisitet i Manifestasjon og prosess (Oslo: Universitetsforlaget, 1993), s. 174-198 (19 s)

Bygnes, S. (2015). Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk tidsskrift, 23(3). Sider 171-192. (21 sider). Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/st/2015/03/mistillitens_migrasjon_europeisk_soer-nord-mobilitet_i_kjoel

Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg.). (Oslo: Gyldendal akademisk). s. 34-199, 237-259 (187s)

¤ Eriksen, Thomas Hylland: Samfunn (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), s. 69-108 (38 s)

¤ Kaya, Mehmed S.: "Innvandring og integrering – utfordringer i å forstå tilpasningsmønstre" i Kaya, Medmed S. Kaya, Asle Høgmo og Halvor Fauske (red.): Integrasjon og mangfold - Utfordringer for sosialarbeideren (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2010), 50-97 (48 s)

¤ Kjeldstadli, Knut (red.): Norsk innvandrerhistorie. Bind 3. (Oslo: Pax, 2003) s. 137-186 (50 s)

Kjeldstadli, Knut: Sammensatte samfunn - innvandring og inkludering (Oslo: Pax, 2008) (293 s)

Odden, Gunhild. 2018. Internasjonal migrasjon - En samfunnsvitenskapelig innføring (Oslo: Fagbokforlaget) (250 s)

Rosvold, M. og Bielenberg, N. (2012) Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom. HL-senterets temahefte nr. 14. Oslo: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Tilgjengelig online: http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/rosvoll-bielenberg-antisiganisme.html, s. 5-54 (47 s.)

¤ Skorgen, Torgeir: Rasenes oppfinnelse (Oslo: Spartacus), s. 236-253 (18 s)

Litteratur merket ¤  finnes i elektronisk kompendium.