3IK101N Grunnleggende teori I

Alle versjoner:
3IK101N (2022—2023)
3IK101N (2021—2022)
3IK101N (2020—2021)
3IK101N (2019—2020)
3IK101N (2017—2018)

Emnekode: 3IK101N

Emnenavn: Grunnleggende teori I

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kommunikasjon

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier om interkulturell kommunikasjon, kultur og religion, samfunn, globalisering
 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan samfunn og kultur oppstår, vedlikeholdes og endres
 • har forståelse for andres og eget samfunn som sosialt konstruert virkelighet
 • kjenner til sentrale faglige diskusjoner om globalisering og globaliseringens kulturelle virkning på lokal kultur
 • har kunnskap om religion og dens betydning i ulike kulturell kontekster
 • har kunnskap om faglige perspektiver på interkulturell kommunikasjon
 • har kjennskap til aktuell og relevant forsking innen fagfeltet interkulturell kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på sentrale problemstillinger om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion, samfunn, globalisering
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff i henhold til god vitenskapelig skikk for kildekritikk, referering og fremstille fagstoff på en måte som belyser en interkulturell problemstilling
 • kan identifisere og reflektere rundt interkulturelle kommunikasjonssituasjoner
 • kan gjennomføre en avgrenset observasjonsøvelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig, og gjennom faglig reflekterte uttrykksformer

Innhold

3IK101-1 Konstruksjon av samfunn og kultur

Her gis en innføring i hvordan samfunn og kultur skapes og vedlikeholdes, med noen grunnleggende samfunnsvitenskapelige perspektiver på forholdet mellom materielle, sosiale og kulturelle vilkår-

3IK101-2 Kultur og kommunikasjon

Her presenteres kommunikasjonsteoretiske perspektiver på det interkulturelle møtet mellom mennesker.

3IK101-3 Religion og samfunn

Dette delelementet gir en bred samfunnsvitenskapelig tilnærming til religionens plass i ulike samfunn.

3IK101-4 Globalisering

Her gis en innføring i samfunnsvitenskapelige forståelser av globaliseringen, og hvordan globaliseringsbegrepet forstås i et historisk perspektiv.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis ved jevnlige forelesninger og seminar over nett, nettleksjoner, øvelser, veiledning m.m.)

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer, inkludert selvstudium.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Bokrapport (ca. 1000 ord, følger bestemte retningslinjer). Bokrapporten vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere bearbeidet oppgave en gang i samme semester.
 • Rapport fra observasjonsøvelse (følger bestemte retningslinjer). Rapporten vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere bearbeidet oppgave en gang i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3IK101N består av en

 • 4 dagers hjemmeeksamen (3000 ord pluss/minus 15 prosent), teller 70 %
 • muntlig eksamen, teller 30 %

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Engelsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på 3IK122 Studieopphold.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper IKF110 og 3IK101 med 15 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Pensum (1000 s.) Pensumlitteratur merket med ¤ foreligger som elektronisk kompendium.

3IK101-1 Konstruksjon av samfunn og kultur Pensum (332 s.)

Eriksen, Thomas Hylland: Små steder, store spørsmål: innføring i sosialantropologi (Oslo: Universitetsforlaget, 2010; 3. utg.) (332 s.)

3IK101-2 Kultur og kommunikasjon Pensum (310 s.)

Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013) (310 s.)

3IK101-3 Religion og samfunn Pensum (355 s.)

¤ Durkheim, Emile: –The Elementary Forms of Religious Life– i i Lambek, Michael (red.): A Reader in the Anthropology of Religion. (Malden: Blackwell, 2002) (23 s.)

¤ Freed, Stanley A. og Ruth S. Freed: "Taraka's Ghost" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology. (London: Pearson, 2006) (7 s.)

¤ Geertz, Clifford: –Religion as a Cultural System– i The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973) (40 s.)

¤ Gmelch, George: "Baseball Magic" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology. (London: Pearson, 2006) (11 s.)

Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.). Religionens rolle i bistand og utvikling. (Kristiansand: Portal forlag, 2012) (200 s.)

¤ Larsen, Kjersti: –Kosmologi og rituelt liv– i Nielsen, Finn Sivert og Olaf H. Smedal (red.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. (Bergen: Fagbokforlaget, 2000) (30 s.)

¤ Smart, Ninian: The World–s Religions (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 10-28 (29 s.)

3IK101-4 Globalisering Pensum (202 s.)

Eriksen, Thomas Hylland. Globalisering: Åtte nøkkelbegreper. (Oslo: Universitetsforlaget, 2008) (192 s.)

¤ Økland, Øyvind: «Å forstå ungdom i en ny global virkelighet» i Øyvind Økland (red.):Innvandrerungdom og mediebruk. Norsk-somalisk ungdom i en global medieverden. (Kristiansand: Portal forlag 2013) (10 s.)

Selvvalgt roman.