IDR102 Idrettsbiologi

Alle versjoner:
IDR102 (2024—2025)
IDR102 (2023—2024)
IDR102 (2022—2023)
IDR102 (2021—2022)
IDR102 (2020—2021)
IDR102 (2019—2020)
IDR102 (2018—2019)
IDR102 (2017—2018)

Emnekode: IDR102

Emnenavn: Idrettsbiologi

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Emnet idrettsbiologi gir grunnlag for å forstå den fysiske og biologiske bakgrunnen for hvordan menneskekroppen og den fysiske yteevnen tilpasses ved trening. Grunnleggende fagområder som fysiologi og anatomi relateres til treningslære og prestasjonsevne.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger innen fysiologi og treningslære
 • har grunnleggende kunnskap om bevegelsesapparatets anatomi
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen emnet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • kan anvende relevante faglige verktøy og teknikker i forhold til registrering og testing av ulike fysiologiske parametere
 • kan innenfor emnet finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Innhold

Fysiologi og anatomi

 • Grunnleggende cellebiologi
 • Sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Metabolisme
 • Nervesystemet
 • Muskelcellenes oppbygging og funksjon
 • Oksygenopptak

Treningslære

 • Utholdenhetstrening
 • Styrke- og spensttrening
 • Treningsplanlegging
 • Treningsformer og metoder
 • Idrettsskader
 • Idrettsspesifikke tester

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i undervisningsuker. Det vil bli gitt arbeidsoppgaver som går ut over disse ukene. Nærmere føringer vil fremkomme i undervisningsplan.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminar, gruppearbeid, idrettsaktivitet og laboratoriearbeid med rapportskriving. Studentene skal gjennomføre en egentreningsperiode med en etterfølgende rapport.  Undervisningen vil bli gjennomført ved NLA Høgskolen på Breistein og ved ulike idrettsanlegg i Bergen og omegn. Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til karakter i emnet.

 • Gjennomføre en labøvelse og levere en skriftlig rapport knyttet til dette. Vurdering godkjent/ikke godkjent.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere en egentreningsperiode innenfor et valgt fokusområde. I henhold til dette skal det leveres et skriftlig arbeid bestående av teoridel, plan, logg og evaluering. I tillegg skal arbeidet presenteres for resten av klassen. Vurdering godkjent/ikke godkjent.
 • Krav til 80 % fremmøte til all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell muntlig eksamen. 

Kandidaten trekker et tema fra pensum og får 20 minutter forberedelsestid. Eksamen har en varighet på 20 minutter hvor kandidaten skal greie ut om tema som ble trukket, og hvor sensorer har mulighet til å stille spørsmål i forhold til pensum.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Dahl, H.A,. Klar, ferdig gå. (2005). Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Enoksen, E., Tønnesen, E., & Tjelta, L.I. (2007). Styrketrening – i individuelle idretter og ballspill. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Tjelta L.I., Enoksen, E., & Tønnessen, E. (red.). (2013). Utholdenhetstrening - forskning og beste praksis. Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 1, 2, 3, 5 & 13).

Wirhed, Rolf. (2002). Anatomi og bevægelseslære i idræt. Danmarks Idræts-Forbund.

 

Ressurslitteratur:

Gjerset, A., m.fl. (2012). Treningslære. Gyldendal undervisning.