4HSM202 Innovasjon og entreprenørskap

Alle versjoner:
4HSM202 (2021—2022)
4HSM202 (2020—2021)
4HSM202 (2019—2020)
4HSM202 (2018—2019)
4HSM202 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM202

Emnenavn: Innovasjon og entreprenørskap

Undervisningssemester:

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i økonomi og administrasjon eller innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og innovasjon og ledelse.

Innledning

Emnet fokuserer på entreprenørskap i kommersielle og ideelle organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Etiske utfordringer vektlegges.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

KunnskapStudenten kan

 • redegjøre for sentrale metoder innenfor innovasjon og entreprenørskap
 • redegjøre for sentrale utfordringer knyttet til sosialt entreprenørskap, samt forskjeller og likheter mellom kommersielt og sosialt entreprenørskap
 • forklare hvordan en virksomhetsplan er oppbygd
 • gjøre rede for sentrale etiske utfordringer i entreprenørskap og innovasjon, både nasjonalt og internasjonalt 

FerdigheterStudenten kan

 • utvikle og presentere forretningsideer og forretningsplaner
 • anvende metoder for å styrke innovasjon i etablerte virksomheter
 • identifisere og håndtere etiske dilemma i entreprenørskap og innovasjon

Generell kompetanseStudenten kan

 • reflektere etisk over betydningen av nyetablering og rammene for slike etableringer
 • presentere prosjekter muntlig og skriftlig

Innhold

 • Teori og metoder for utvikling av nye bedrifts- og virksomhetsideer
 • Oppbygging, innhold og presentasjon av forretnings-/ virksomhetsplaner
 • Markedsføring av nye virksomheter
 • Organisering og nettverksbygging i en entreprenørskapskontekst
 • Finansiering, budsjettering og økonomistyring i nyetableringer
 • Sosialt entreprenørskap, herunder entreprenørskap som verktøy i bistandsarbeid og frivillige organisasjoner
 • Etikk og virksomhetsutvikling – hvorfor nyetablering er viktig, hvilke etiske utfordringer en møter og hvordan disse kan håndteres
 • Teori og metode for stimulering av innovasjon i etablerte organisasjoner (ideelle og kommersielle)

Arbeids- og undervisningsformer

Plenumsforelesninger og praktisk gruppearbeid med en forretningsplan for et konkret etableringsprosjekt.

Studietur, Europa. Studieturen er ikke obligatorisk.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Muntlig gruppebasert presentasjon av foreløpig forretningsplan
 • Analyse av forretningsplanen til en start-up

Arbeidskravene kan knyttets til norsk eller europeisk virksomhet (for dem som deltar på studietur).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet er todelt og har følgende vekting:

a) Skriftlig gruppeoppgave (70 prosent)

b) Muntlig presentasjon og forsvar i gruppe (30 prosent)

Prosjekteksamen, i grupper på 2-4 studenter. Etter innlevering av den skriftlige oppgaven, presenteres og forsvares den endelige forretningsplanen

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis felles gradert karakter fra A – F

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4ØKADM205: 7.5 sp

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter som velger å delta på studietur må betale denne selv.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Mullins, John (2013): The New Business Road Test - What Entrepreneurs and Executives Should Do Before Launching a Lean Start-up (Fourth Edition). FT Publishers.

Baron, Robert and Shane, Scott (2008). Entrepreneurship: A Process Perspective (2nd Edition). South-Western Cengage Learning.