4HSM202 Innovasjon og entreprenørskap

Alle versjoner:
4HSM202 (2021—2022)
4HSM202 (2020—2021)
4HSM202 (2019—2020)
4HSM202 (2018—2019)
4HSM202 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM202

Emnenavn: Innovasjon og entreprenørskap

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i økonomi og administrasjon eller innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og innovasjon og ledelse.

Innledning

Emnet fokuserer på entreprenørskap i kommersielle og ideelle organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Etiske utfordringer vektlegges.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for sentrale metoder innenfor innovasjon og entreprenørskap
 • redegjøre for sentrale utfordringer knyttet til sosialt entreprenørskap, samt forskjeller og likheter mellom kommersielt og sosialt entreprenørskap
 • forklare hvordan en virksomhetsplan er oppbygd
 • gjøre rede for sentrale etiske utfordringer i entreprenørskap og innovasjon, både nasjonalt og internasjonalt 

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle og presentere forretningsideer og forretningsplaner
 • anvende metoder for å styrke innovasjon i etablerte virksomheter
 • identifisere og håndtere etiske dilemma i entreprenørskap og innovasjon

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere etisk over betydningen av nyetablering og rammene for slike etableringer
 • presentere prosjekter muntlig og skriftlig

Innhold

 • Teori og metoder for utvikling av nye bedrifts- og virksomhetsideer
 • Oppbygging, innhold og presentasjon av forretnings-/ virksomhetsplaner
 • Markedsføring av nye virksomheter
 • Organisering og nettverksbygging i en entreprenørskapskontekst
 • Finansiering, budsjettering og økonomistyring i nyetableringer
 • Sosialt entreprenørskap, herunder entreprenørskap som verktøy i bistandsarbeid og frivillige organisasjoner
 • Etikk og virksomhetsutvikling – hvorfor nyetablering er viktig, hvilke etiske utfordringer en møter og hvordan disse kan håndteres
 • Teori og metode for stimulering av innovasjon i etablerte organisasjoner (ideelle og kommersielle)

Arbeids- og undervisningsformer

Plenumsforelesninger og praktisk gruppearbeid med en forretningsplan for et konkret etableringsprosjekt.

Studietur, Europa. Studieturen er ikke obligatorisk.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Muntlig gruppebasert presentasjon av foreløpig forretningsplan
 • Analyse av forretningsplanen til en start-up

Arbeidskravene kan knyttets til norsk eller europeisk virksomhet (for dem som deltar på studietur).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet er todelt og har følgende vekting:

a) Skriftlig gruppeoppgave (70 prosent)

b) Muntlig presentasjon og forsvar i gruppe (30 prosent)

Prosjekteksamen, i grupper på 2-4 studenter. Etter innlevering av den skriftlige oppgaven, presenteres og forsvares den endelige forretningsplanen. Skriftlig gruppeoppgave må være bestått før studentene kan framstille seg til muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis felles gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4ØKADM205: 7.5 sp

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter som velger å delta på studietur må betale denne selv.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Mullins, John (2013): The New Business Road Test - What Entrepreneurs and Executives Should Do Before Launching a Lean Start-up (Fourth Edition). FT Publishers.

Baron, Robert and Shane, Scott (2008). Entrepreneurship: A Process Perspective (2nd Edition). South-Western Cengage Learning.