3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Alle versjoner:
3IK101 (2022—2023)
3IK101 (2021—2022)
3IK101 (2020—2021)
3IK101 (2019—2020)
3IK101 (2018—2019)
3IK101 (2017—2018)

Emnekode: 3IK101

Emnenavn: Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetanse etter gjeldende regler.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Bachelor i interkulturell forståelse
 • Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier
 • Bachelor i kultur og religion

Innledning

Emnet gir studenten en innføring i interkulturell kommunikasjon. Emnet gir et teoretisk fundament til å tolke, beskrive og analysere interkulturelle muligheter og utfordringer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:Kunnskap Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion, samfunn, globalisering
 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan samfunn og kultur oppstår, vedlikeholdes og endres
 • forståelse av andres og eget samfunn som sosialt konstruert virkelighet
 • har kjennskap til sentrale faglige diskusjoner om globalisering og globaliseringens kulturelle virkning på
 • har kunnskap om religion og dens betydning i ulike kulturelle kontekster
 • har kunnskap om faglige perspektiver på interkulturell kommunikasjon
 • har kjennskap til aktuell og relevant forskning innen fagfeltet interkulturell kommunikasjon

Ferdighet Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på sentrale problemstillinger om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion, samfunn, globalisering
 • finne, vurdere og henvise til fagstoff i henhold til god vitenskapelig skikk for kildekritikk, referering og fremstille fagstoffet på en måte som belyser en interkulturell problemstilling
 • kan identifisere og reflektere rundt interkulturell kommunikasjonssituasjoner
 • kan gjennomføre en avgrenset observasjonsøvelse

Kompetanse Studenten

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig, og gjennom faglig reflekterte uttrykksformer

Innhold

3IK101-1 Konstruksjon av samfunn og kultur Her gis en innføring i hvordan samfunn og kultur skapes og vedlikeholdes, med noen grunnleggende samfunnsvitenskapelige perspektiver på forholdet mellom materielle, sosiale og kulturelle vilkår. 3IK101-2 Kultur og kommunikasjon Her presenteres kommunikasjonsteoretiske perspektiver på det interkulturelle møtet mellom mennesker. 3IK101-3 Religion og samfunn Dette delemenet gir en bred samfunnsvitenskapelig tilnærming til religionens plass i ulike samfunn. 3IK101-4 Globalisering Her gis en innføring i samfunnsvitenskapelige forståelser av globaliseringen, og hvordan globaliseringsbegrepet forstås i et historisk perspektiv.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet har obligatoriske innføringsdager (tre dager). Studentene får videre tilbud om jevnlige forelesninger, nettleksjoner, podcast, seminarer, film- og diskusjonssamlinger. Organiseringen av IK101 med bruk av nettleksjoner og podcast, innebærer at emnet kan tas både som lokalstudium og fjernstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:  

Årsstudenter:

a) Innføringskurset skal være gjennomført (3 dager – 80 % oppmøte). b) Bokrapport (ca. 1000 ord, følger bestemte retningslinjer). Bokrapporten vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere bearbeidet oppgave én gang i samme semester. c) Rapport fra observasjonsøvelse (følger bestemte retningslinjer). Rapporten vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere bearbeidet oppgave én gang i samme semester.

 

IK-erfaringsstudenter:

a) Innføringskurset skal være gjennomført (3 dager – 80 % oppmøte).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Fire dagers hjemmeeksamen (3000 ord pluss/minus 15 prosent).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper IKF110 med 15 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Pensum (1000 s.)

Pensumlitteratur merket med ¤ foreligger i elektronisk kompendium.

3IK101-1 Konstruksjon av samfunn og kultur (Pensum 188 s.)

Schackt, Jon: Kulturteori. Innføring i et flerfaglig felt. (Kristiansand: Fagbokforlaget, 2009) (188 s.)

{Vår 2018 IK-erfaring, Schackt byttes ut med:
Eriksen, Thomas Hylland: Små steder, store spørsmål: innføring i sosialantropologi (Oslo: Universitetsforlaget, 2010; 3 utg.) (287 s.}

3IK101-2 Kultur og kommunikasjon Pensum (310s.)

Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013), (310 s.)

3IK101-3 Religion og samfunn Pensum (s. 355)

¤ Durkheim, Emile: "The Elementary Forms of Religious Life" i i Lambek, Michael (red.): A Reader in the Anthropology of Religion (Malden: Blackwell, 2002) (23 s.)
¤ Freed, Stanley A. og Ruth S. Freed: "Taraka's Ghost" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson, 2006) (7 s).
¤ Geertz, Clifford: "Religion as a Cultural System", i The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973) (40 s.)
¤ Gmelch, George: "Baseball Magic" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson, 2006) (11 s). Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.). 2012. Religionens rolle i bistand og utvikling. (Kristiansand: Portal forlag), s. 12-153 (142 s.)
¤ Larsen, Kjersti: "Kosmologi og rituelt liv" i Nielsen, Finn Sivert og Olaf H. Smedal (red.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien (Bergen: Fagbokforlaget, 2000) (30 s.)
¤ Smart, Ninian: The World's Religions (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 10-28 (29 s.)  

3IK101-4 Globalisering Pensum (202 s.)

Eriksen, Thomas Hylland. Globalisering: Åtte nøkkelbegreper. (Oslo: Universitetsforlaget, 2008) (192 s.)
¤ Økland, Øyvind: «Å forstå ungdom i en ny global virkelighet» i Øyvind Økland (red.): Innvandrerungdom og mediebruk. Norsk-somalisk ungdom i en global medieverden. (Kristiansand: Portal forlag 2013) (10 s.)

Selvvalgt roman.