3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Alle versjoner:
3IK101 (2022—2023)
3IK101 (2021—2022)
3IK101 (2020—2021)
3IK101 (2019—2020)
3IK101 (2018—2019)
3IK101 (2017—2018)

Emnekode: 3IK101

Emnenavn: Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse

 

Innledning

Emnet gir studenten en innføring i interkulturell kommunikasjon. Emnet gir et teoretisk fundament til å tolke, beskrive og analysere interkulturelle muligheter og utfordringer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion, samfunn og globalisering
 • har kunnskap om interkulturell kommunikasjon som fagfelt og faghistorie
 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan samfunn og kultur oppstår, vedlikeholdes og endres
 • har forståelse av andres og eget samfunn som sosialt konstruert virkelighet
 • har kjennskap til sentrale faglige diskusjoner om globalisering og globaliseringens kulturelle virkning på lokal kultur
 • har kunnskap om religion og dens betydning i ulike kulturelle kontekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på sentrale problemstillinger om interkulturell kommunikasjon, kultur, religion, samfunn og globalisering
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff i henhold til god vitenskapelig skikk for kildekritikk, referering og fremstille fagstoffet på en måte som belyser en interkulturell problemstilling
 • kan identifisere og reflektere rundt interkulturell kommunikasjonssituasjoner

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig, og gjennom faglig reflekterte uttrykksformer

Innhold

3IK101-1 Konstruksjon av samfunn og kultur.
Her gis en innføring i hvordan samfunn og kultur skapes og vedlikeholdes, med noen grunnleggende samfunnsvitenskapelige perspektiver på forholdet mellom materielle, sosiale og kulturelle vilkår.

3IK101-2 Kultur og kommunikasjon
Her presenteres kommunikasjonsteoretiske perspektiver på det interkulturelle møtet mellom mennesker.

3IK101-3 Religion og samfunn
Dette delemenet gir en bred samfunnsvitenskapelig tilnærming til religionens plass i ulike samfunn.

3IK101-4 Globalisering
Her gis en innføring i samfunnsvitenskapelige forståelser av globaliseringen, og hvordan globaliseringsbegrepet forstås i et historisk perspektiv.  

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene får tilbud om jevnlige forelesninger, nettleksjoner, seminarer, kollokviegrupper og ekskursjoner.

Arbeidsomfang

Ca. 400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

a) Innføringskurset skal være gjennomført (3 dager - 80 % oppmøte).

b) En refleksjonslogg på ca. 1500 ord, og som følger bestemte retningslinjer   

Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, er det anledning til å levere inn en revidert logg i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Fire dagers individuell hjemmeeksamen (3000 ord pluss/minus 15 prosent).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk og engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Studiepoengreduksjon

3IK101 Interkulturell kommunikasjon overlapper 15 studiepoeng med:

IKF110 Innføring i interkulturell forståelse.
IKF130 Innføring i interkulturell forståelse
3IK101N Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

(1000 s.)

Pensumlitteratur merket med ¤ foreligger i elektronisk kompendium.

3IK101-1 Konstruksjon av samfunn og kultur (188 s.)

Eriksen, Thomas Hylland: Små steder, store spørsmål: innføring i sosialantropologi (Oslo: Universitetsforlaget, 2010; 3 utg.) (287 s.)

3IK101-2 Kultur og kommunikasjon  (310 s.)

Dahl, Øyvind: Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013), (310 s.)

3IK101-3 Religion og samfunn (355 s.)

¤ Durkheim, Emile: "The Elementary Forms of Religious Life" i i Lambek, Michael (red.): A Reader in the Anthropology of Religion (Malden: Blackwell, 2002) s. 34-49 (23 s.)

¤ Freed, Stanley A. og Ruth S. Freed: "Taraka's Ghost" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson, 2012) s.260-265 (7 s).

¤ Geertz, Clifford: "Religion as a Cultural System", i The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973) s.87- 125 (40 s.)

¤ Gmelch, George: "Baseball Magic" i Spradley, James og David W. McCurdy (red.): Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson, 2012) s.266-274 (11 s).

Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.). 2012. Religionens rolle i bistand og utvikling. (Kristiansand: Portal forlag), s. 12-153 (142 s.)

¤ Larsen, Kjersti: "Kosmologi og rituelt liv" i Nielsen, Finn Sivert og Olaf H. Smedal (red.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien (Bergen: Fagbokforlaget, 2000) s. 275-304 (30 s.)

¤ Smart, Ninian: The World's Religions (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 10-28 (29 s.)  

3IK101-4 Globalisering (202 s.)

Eriksen, Thomas Hylland. Globalisering: Åtte nøkkelbegreper. (Oslo: Universitetsforlaget, 2008) (192 s.)

¤ Økland, Øyvind: «Å forstå ungdom i en ny global virkelighet» i Øyvind Økland (red.): Innvandrerungdom og mediebruk. Norsk-somalisk ungdom i en global medieverden. (Kristiansand: Portal forlag 2013) s. 108.117 (10 s.)