P211+ Interkulturell pedagogikk. Bacheloroppgave

Alle versjoner:
P211+ (2019—2020)
P211+ (2018—2019)
P211+ (2017—2018)

Emnekode: P211+

Emnenavn: Interkulturell pedagogikk. Bacheloroppgave

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

P211 Interkulturell pedagogikk

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloroppgaven skrives vanligvis på slutten av bachelorstudiet.

Relevans i studieprogrammet

P211+ eller P290 er et obligatorisk emne i Bachelorgrad i pedagogikk

Innledning

Læringsutbytte sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger i ulike sammenhenger i dagens samfunn.

Studiet skal videre utfordre studentene til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de spesifikke oppgaver og utfordringer som pedagogiske institusjoner står overfor i denne sammenheng.

Gjennom oppgaven skal studenten fordype seg i problemstillinger som vedrører det flerkulturelle samfunnet, og særlig fokusere på noen spesifikke oppgaver og utfordringer dette innebærer for pedagogisk arbeid og det norske utdanningssystemet.

Læringsutbytte

 

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap innen et selvvalgt tema, som bygger på og utdyper pensum og innhold i P211 Interkulturell pedagogikk
 • Har kunnskap om hvordan et skriveprogram kan anvendes effektivt når en arbeider med en bacheloroppgave

Ferdighet

Studenten

 • Kan finne fram til relevante kilder og vurdere dem kritisk
 • Kan anvende kildene slik at de belyser problemstillingen
 • Kan anvende normer for akademisk skriving med hensyn til kildehenvisning, sitatbruk og oppsett av referanseliste
 • Kan foreta selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger

Generell kompetanse

Studenten

 • Viser bred innsikt i valgte tema
 • Kan formidle og drøfte fagstoff skriftlig
 • Har gjennom arbeidet med oppgaven vist en åpen, ærlig, modig, grundig og selvkritisk holdning

Innhold

Selvvalgt tema som vedrører det flerkulturelle samfunnet, knyttet til emnet P211.

Oppgaven skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten skal velge en oppgave fra oppgaveheftet «Oppgaver i pedagogikk».

Studenten skal jobbe selvstendig med å skrive en bacheloroppgave. Det er utarbeidet en egen veiledning for skriving av denne oppgaven. Denne veiledningen foreligger i oppgaveheftet «Oppgaver i pedagogikk».

Oppgaveheftet må brukes av studenten for å besvare oppgaven.

Det blir gitt veiledning til skrivingen. Nærmere informasjon finnes i oppgaveheftet.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

 

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at bacheloroppgaven kan leveres.

 • 700 sider selvvalgt pensum skal godkjennes av faglærer før oppgaveskrivingen. Oppgaven skal bygge på både dette selvvalgte pensumet i tillegg til felles pensumlitteratur på P211. Dersom det selvvalgte pensumet ikke er godkjent av faglærer, kan en ikke gå opp til eksamen, og oppgaven vil ikke bli vurdert.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell, skriftlig bacheloroppgave. Omfang: 5400 - 6600 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

P290 og P211+ kan ikke inngå i samme bachelorgrad.

P211+ kan tas samtidig med, eller etter P211.

P211+ kan ikke tas før P211, eller som et selvstendig emne.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

700 sider selvvalgt pensum i tillegg til felles pensumlitteratur på P211.