P211+ Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på interkulturell pedagogikk

Alle versjoner:
P211+ (2019—2020)
P211+ (2018—2019)
P211+ (2017—2018)

Emnekode: P211+

Emnenavn: Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på interkulturell pedagogikk

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

EX101 (ex.phil.), EX102 (ex.fac.), P101-104, og minst 25 stp pedagogikk på 200-nivå, hvor P211 må inngå i pedagogikkpoengene

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloroppgaven skrives vanligvis i 5. eller 6.semester på slutten av bachelorstudiet.

Relevans i studieprogrammet

P211+ eller P290 er et obligatorisk emne i Bachelorgrad i pedagogikk

Innledning

Læringsutbytte sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger i ulike sammenhenger i dagens samfunn.

Studiet skal videre utfordre studentene til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de spesifikke oppgaver og utfordringer som pedagogiske institusjoner står overfor i denne sammenheng.

Gjennom oppgaven skal studenten fordype seg i problemstillinger som vedrører det flerkulturelle samfunnet, og særlig fokusere på noen spesifikke oppgaver og utfordringer dette innebærer for pedagogisk arbeid og det norske utdanningssystemet.

Læringsutbytte

 

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap innen et selvvalgt tema, som bygger på og utdyper læringsutbytte og innhold i P211 Interkulturell pedagogikk

 

Ferdighet

Studenten

 • Kan formulere en pedagogisk problemstilling
 • Kan finne fram til relevante kilder og vurdere dem kritisk
 • Kan anvende kildene slik at de belyser problemstillingen
 • Kan anvende normer for akademisk skriving med hensyn til kildehenvisning, sitatbruk og oppsett av referanseliste
 • Kan foreta selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger

Generell kompetanse

Studenten

 • Viser bred innsikt i valgte tema
 • Kan formidle og drøfte fagstoff skriftlig
 • Viser kjennskap til regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.
 • Har deltatt i prosesser som bidrar til samarbeid om faglig utvikling.
 • Viser gjennom arbeidet med oppgaven evne til selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger

Innhold

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal det gjennomføres et selvstendig skriftlig arbeid hvor studenten drøfter en selvvalgt avgrenset problemstilling innenfor ett av de oppgitte temaene i oppgaveheftet. Problemstillingen, som vedrører det flerkulturelle samfunnet knyttet til emnet P211 Interkulturell pedagogikk, kan både være mer teoretisk orientert og mer praksisorientert.

Arbeids- og undervisningsformer

I forbindelse med de obligatoriske seminarene skal studenten velge et tema for bacheloroppgaven. Det gjøres innenfor ett av de faglige temaområdene som finnes i oppgaveheftet «Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på interkulturell pedagogikk.» Hver student blir tildelt en veileder blant faglærerne. Veileder vil gi veiledning på og godkjenne problemstilling og selvvalgt pensum innenfor en fastsatt frist. Eventuelle endringer av problemstilling og pensum under skriveprosessen skal godkjennes av veileder.

Studenten skal arbeide selvstendig med å skrive bacheloroppgaven. Informasjon om veiledning for skriving av oppgaven finnes i oppgaveheftet. Studenter som arbeider med oppgaver innenfor samme tema blir oppfordret til å samarbeide, men det skal skrives individuelle bacheloroppgaver. Oppgaven skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

 

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at bacheloroppgaven kan leveres.

 • Obligatorisk deltakelse på to seminarer, som omhandler valg av tema, utforming av problemstilling for oppgaven, arbeid med disposisjon og retningslinjer for oppgaveskriving. Dato for samlingene blir oppgitt før semesterstart.
 • Utforme oppgavens problemstilling
 • Velge pensum på 800 sider med relevans for oppgaven innen fastsatt frist. 100 sider fra P211 pensum inkluderes i selvvalgt pensum.
 • Selvvalgt pensum og problemstilling skal godkjennes av faglærer.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell, skriftlig bacheloroppgave. Omfang: 5400 - 6600 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Praksis

Ingen

Emnesperre

P290 Bacheloroppgave i pedagogikk, 15 stp.

P291Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

P291 kan ikke erstatte P211+, eller inngå i bachelorgraden for BAPED

P211+ kan ikke tas før P211 eller samtidig med P211, eller som et selvstendig emne.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 8, 11, 12 og 13. (94 sider)

Førland, T.E. (1996). Drøft. Lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal. (ca. 120 sider)

800 sider selvvalgt pensum, godkjent av veileder.