3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

Alle versjoner:
3KL103 (2022—2023)
3KL103 (2021—2022)
3KL103 (2020—2021)
3KL103 (2019—2020)
3KL103 (2018—2019)
3KL103 (2017—2018)

Emnekode: 3KL103

Emnenavn: Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL103 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Delemne 3KL101-4 eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i årsstudiet og studieprogrammene KLA og KLM. Emnet møter behovet for å fokusere på kristen apologetikk.

Emnet tilbys også som helt nettbasert.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • har kunnskap om sentrale tema i kristen apologetikk

Ferdigheter

 • kan møte og besvare aktuelle spørsmål og innvendinger  som den kristne troen utfordres av i dag
 • kan reflektere selvstendig over  sentrale apologetiske tema

Kompetanse

 • kan møte spørsmål, innvendinger og livssynsalternativ med integritet og tydelighet

Innhold

3KL103 Apologetikk for det kristne livssynet: sentrale temaer

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale grunntema for kristen apologetikk. Emnet baserer seg hovedsakelig på William Lane Craig–s bok Reasonable faith og ledsagende elektronisk web materiale. I tillegg skal studenten selv velge materiale med utfordring for kristen apologetikk.

Dette emnet viderefører introduksjonen i kristen apologetikk som ble gitt i 3KL101-4, samtidig som det gir grunnlag for videreføringen av apologetiske tema i 3KL207, 3KL208, 3KL210, KL211, 3KL213 og 3KL215.

Arbeids- og undervisningsformer

KL103 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

Arbeidet med arbeidsoppgaver tilsvarende 1500 ord (pluss minus 15 %) utgjør ellers en sentral læringsform.

For arbeidsoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

---------------------------------------------------------

Ordinære variant: Obligatoriske kursdager 18. – 20. april 2018. Hjemmeeksamen 28. – 31. mai.

Nettvariant: Hjemmeeksamen 18. – 22. juni 2018.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer  

Arbeidskrav

Ordinær variant:

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning.

b) Godkjent arbeidsoppgave.

(Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.)  

Nettvariant:

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

To godkjente arbeidsoppgaver.

(Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.)  

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL103 består av skriftlig hjemmeeksamen over tre dager med et omfang på 3000 ord (pluss minus 15 %). For hjemmeeksamen gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Tillatte hjelpemidler

Se manual.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Enten

 • ¤ Craig, William Lane: Reasonable Faith. Christian Truth and Apologetics (Wheaton: Crossway Books, 2008; 3. utgave), kap 1 s 29-64 (35 s).
 • Craig, William Lane: On Guard: Defending Your Faith with Reason and Precision (Colorado Springs, CO og : David C. Cook, 2010) s 13-146, 183-283 (233 s.)
 • Williams, Peter S.: Understanding Jesus: Five Ways to Spiritual Enlightenment (Paternoster: Milton Keynes, 2010) (308 s.) s. 1-164, 206-308 (262 s.)
 • Elektronisk materiale med debatter på www.reasonablefaith.org (eller tilsvarende) tilsvarende 150 s.

eller:

 • ¤ Craig, William Lane: Reasonable Faith. Christian Truth and Apologetics (Wheaton: Crossway Books, 2008; 3. utgave), kap 1 s 29-64 (35 s).
 • ¤ Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus. Del 1: Evangelienes troverdighet (Oslo: Luther, 2014) s.26-49 (23 s.)
 • Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus. Del 2: Jesu identitet og oppstandelse (Oslo: Luther, 2015) (200 s.)
 • Søvik, Atle, og Bjørn Are Davidsen: Eksisterer Gud? En drøfting av argumenter for og mot (Oslo: Cappelen Damm, 2013) 272 s.
 • Elektronisk materiale med debatter på www.reasonablefaith.org (eller tilsvarende) tilsvarende 150 s.