3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

Alle versjoner:
3KL103 (2022—2023)
3KL103 (2021—2022)
3KL103 (2020—2021)
3KL103 (2019—2020)
3KL103 (2018—2019)
3KL103 (2017—2018)

Emnekode: 3KL103

Emnenavn: Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL103 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Delemne 3KL101-4 eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i årsstudiet. Emnet møter behovet for å fokusere på kristen apologetikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har kunnskap om sentrale tema i kristen apologetikk

Ferdigheter

  • kan møte og besvare aktuelle spørsmål og innvendinger  som den kristne troen utfordres av i dag
  • kan reflektere selvstendig over  sentrale apologetiske tema

Generell kompetanse

  • kan møte spørsmål, innvendinger og livssynsalternativ med integritet og tydelighet

Innhold

3KL103 gir en grunnleggende innføring i to sentrale grunntemaer for kristen apologetikk: Guds eksistens og Jesu oppstandelse. Fokus er på argumenter for det kristne livssynet i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger og livsynalternativer. Emnet baserer seg hovedsakelig på grunnkonsepter hos kjente kristne apologeter slik dette kommer til uttrykk i lærebøker og online materiale (inklusive debatter).

Arbeids- og undervisningsformer

KL103 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

Arbeidet med arbeidsoppgaver tilsvarende 1500 ord (pluss minus 15 %) utgjør ellers en sentral læringsform.

For arbeidsoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer  

Arbeidskrav

Ordinær variant:

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning.

b) Godkjent arbeidsoppgave.

(Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.)  

Nettvariant:

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

To godkjente arbeidsoppgaver.

(Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.)  

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL103 består av skriftlig hjemmeeksamen over tre dager med et omfang på 3000 ord (pluss minus 15 %). For hjemmeeksamen gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Tillatte hjelpemidler

Se manual.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.