3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

Alle versjoner:
3KL209 (2020—2021)
3KL209 (2019—2020)
3KL209 (2018—2019)
3KL209 (2017—2018)

Emnekode: 3KL209

Emnenavn: Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL209 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om  livssynsteori, ungdomsteori og medier. (sml.3KL101-3).

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som valgfritt emne i :

 • Bachelor i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)
 • Bachelor i Kommunikasjon, livssyn og medier (KLM)
 • Årsstudium i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har god kunnskap om ungdommers livssynsdanning
 • har god forståelse av livssynsformidlingen i populære medier
 • har innsikt i forholdet mellom livssyn i ungdomskultur og populærkultur

Ferdigheter:

 • kan reflektere over relasjonen mellom typiske livssyn i ungdomskulturen og sentrale livssyn i populærkulturen
 • kan analysere populærkulturelle uttrykk fra teologisk perspektiv

Kompetanse

 • har respekt for ungdommers livssynsdanning og livssynsutforskning
 • har bevissthet om den sentrale rollen som populærkulturen spiller i ungdommens livsynsdanning
 • har respekt for medietekstene

Innhold

3KL209-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur

Dette delemnet retter fokus både mot unge menneskers livssynsdanning og mot typiske trekk ved ungdommers livssyn i vår pluralistiske samtid. Med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale analyser ser en på utfordringer og muligheter for kristen formidling.

3KL209-2 Livssynspluralisme og populærkultur Dette delemnet retter fokus mot livssynsformidlingen i populære medier, med vekt på ulike tilnærmingsmåter til dette mangfoldet av populærkulturelle uttrykk fra et kristent teologisk perspektiv.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL209 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder tre - fem obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger, seminarer hvor sentrale temaer drøftes og workshops med analyse av populærkulturelle uttrykk.

For fjernstudentene skjer undervisningen ellers i form av nettleksjoner, mens det for lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer.

Arbeidet med en obligatorisk arbeidsoppgave utgjør ellers en sentral læringsform.

---------------------------------------------

Obligatoriske kursdager 14. – 16. februar 2018. Innlevering 17. april.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisningen. b) Godkjent arbeidsoppgave på 1000 ord (pluss/minus 15 prosent) (ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave).  

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL209 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 3000 ord (pluss/minus 15 prosent), der analyse av relevant mediebudskap står sentralt.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Den skriftlige prosjektoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

3KL209-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur (363 s.)

 • * Howell, David: "Religion and Youth Culture2 i Partridge, Christopher (gen.ed.) Dictionary of Contemporary Religion in the Western World. (Leicester : Inter-Varsity Press 2002) s.130-134 (5 s.).
 • * Kvalvaag, Robert W.: Det guddommelige jeg. Nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur (Bergen: Fagbokforlaget 2003) (s. 125 - 135).
 • Keuss, Jeff: Blur. A New Paradigm for Understanding Youth Culture. (Grand Rapids, Zondervan, 2014) (177 s.)
 • Aagre, Willy: "Ungdomskulturen" (Kap. 4) I Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014. 2.utgave) (s. 107-157, 50 s.)
 • Aagre, Willy: "De unges arenaer" (Kap 5) I Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014. 2.utgave) (s. 159-195, 36 s.)
 • Ulstein, Jan Inge og Per M. Aadnanes (red.): Vegar i vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne (Trondheim: Tapir 2011) (s. 95 -180).

3KL209-2 Livssynspluralisme og populærkultur (410 s.))

 • Endsjø, Dag Øistein og Liv Ingeborg Lied: Det folk vil ha. Religion og populærkultur. (Oslo: Universitetsforlaget 2011) (181s.)
 • * Godawa, Brian: "Jesus på kinolerretet (bioduken)", i Theofilos nr 2, 2009 (s. 22-36).
 • * Lundby, Knut: "Medier som resurs for religion" i Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. (Oslo: Universitetsforlaget 2010) (s. 111-131).
 • Lynch,Gordon: Understanding Theology and Popular Culture (Oxford: Blackwell Publishing 2005) (194 s.).
 • * Watkins, Tony: "Philip Pullman og hans ateistiske fiksjon", i Theofilos nr 1, 2010 (s. 33-38)