3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

Alle versjoner:
3KL209 (2020—2021)
3KL209 (2019—2020)
3KL209 (2018—2019)
3KL209 (2017—2018)

Emnekode: 3KL209

Emnenavn: Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL209 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om  livssynsteori, ungdomsteori og medier. (sml.3KL101-3).

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som valgfritt emne i :

 • Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)
 • Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har god kunnskap om ungdommers livssynsdanning
 • har god forståelse av livssynsformidlingen i populære medier
 • har innsikt i forholdet mellom livssyn i ungdomskultur og populærkultur

Ferdigheter:

 • kan reflektere over relasjonen mellom typiske livssyn i ungdomskulturen og sentrale livssyn i populærkulturen
 • kan analysere populærkulturelle uttrykk fra teologisk perspektiv

Generell kompetanse

 • har respekt for ungdommers livssynsdanning og livssynsutforskning
 • har bevissthet om den sentrale rollen som populærkulturen spiller i ungdommens livsynsdanning
 • har respekt for medietekstene

Innhold

3KL209-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur

Dette delemnet retter fokus både mot unge menneskers livssynsdanning og mot typiske trekk ved ungdommers livssyn i vår pluralistiske samtid. Med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale analyser ser en på utfordringer og muligheter for kristen formidling.

3KL209-2 Livssynspluralisme og populærkultur Dette delemnet retter fokus mot livssynsformidlingen i populære medier, med vekt på ulike tilnærmingsmåter til dette mangfoldet av populærkulturelle uttrykk fra et kristent teologisk perspektiv.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL209 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder tre - fem obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger, seminarer hvor sentrale temaer drøftes og workshops med analyse av populærkulturelle uttrykk.

For fjernstudentene skjer undervisningen ellers i form av nettleksjoner, mens det for lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer.

Arbeidet med en obligatorisk arbeidsoppgave utgjør ellers en sentral læringsform.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisningen.

b) Godkjent arbeidsoppgave på 1000 ord (pluss/minus 15 prosent) (ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave).  

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL209 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 3000 ord (pluss/minus 15 prosent), der analyse av relevant mediebudskap står sentralt.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Den skriftlige prosjektoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Med forbehold om endringer

3KL209-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur (363 s.)

 • * Howell, David: "Religion and Youth Culture2 i Partridge, Christopher (gen.ed.) Dictionary of Contemporary Religion in the Western World. (Leicester : Inter-Varsity Press 2002) s.130-134 (5 s.).
 • * Kvalvaag, Robert W.: Det guddommelige jeg. Nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur (Bergen: Fagbokforlaget 2003) (s. 125 - 135).
 • Keuss, Jeff: Blur. A New Paradigm for Understanding Youth Culture. (Grand Rapids, Zondervan, 2014) (177 s.)
 • Aagre, Willy: "Ungdomskulturen" (Kap. 4) I Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014. 2.utgave) (s. 107-157, 50 s.)
 • Aagre, Willy: "De unges arenaer" (Kap 5) I Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014. 2.utgave) (s. 159-195, 36 s.)
 • Ulstein, Jan Inge og Per M. Aadnanes (red.): Vegar i vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne (Trondheim: Tapir 2011) (s. 95 -180).

3KL209-2 Livssynspluralisme og populærkultur (410 s.)

 • Endsjø, Dag Øistein og Liv Ingeborg Lied: Det folk vil ha. Religion og populærkultur. (Oslo: Universitetsforlaget 2011) (181s.)
 • * Godawa, Brian: "Jesus på kinolerretet (bioduken)", i Theofilos nr 2, 2009 (s. 22-36).
 • * Lundby, Knut: "Medier som resurs for religion" i Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. (Oslo: Universitetsforlaget 2010) (s. 111-131).
 • Lynch,Gordon: Understanding Theology and Popular Culture (Oxford: Blackwell Publishing 2005) (194 s.).
 • * Watkins, Tony: "Philip Pullman og hans ateistiske fiksjon", i Theofilos nr 1, 2010 (s. 33-38)