4HSM209 Metode

Alle versjoner:
4HSM209 (2022—2023)
4HSM209 (2021—2022)
4HSM209 (2020—2021)
4HSM209 (2019—2020)
4HSM209 (2018—2019)
4HSM209 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM209

Emnenavn: Metode

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM103 Statistikk og 4HSM106 Vitenskapsteori.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha fullført de fem første semestrene i studiet.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige metode
 • kunnskap om forskningsprosessen og ulike forskningsdesign
 • grunnleggende kunnskaper om dataverktøyet SPSS

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • definere og konkretisere forskbare undersøkelsesproblemer
 • velge hensiktsmessige design for ulike typer undersøkelsesproblemer
 • utvikle opplegg for datainnsamling for ulike typer design
 • beskrive sentral tendens og spredning i et tallmateriale, gjennomføre korrelasjonsanalyser, regresjonsanalyser, faktoranalyser og variansanalyser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere etiske og juridiske forhold ved datasamling og presentasjon av datametoder og teknikker
 • presentere empiriske analyser på en forståelig måte for personer som ikke har analysekompetanse

Innhold

Emnet bygger videre på metodeundervisningen i emnene 4HSM103 Statistikk og 4HSM106 Vitenskapsteori.  Studentene skal i løpet av emnet formulere en problemstilling for bacheloroppgaven og velge forskningsdesign. Forelesningene konsentreres om følgende emner:

 • Forholdet mellom teori og empiri
 • Problemdefinering og formulering av forskningsspørsmål
 • Valg av forskningsdesign
 • Valg av datainnsamlingsmetoder: Kvantitative og kvalitative
 • Sentrale analysemetoder, SPSS
 • Tolkning og evaluering av empiriske resultater
 • Rapportering og forskningsetikk
 • Juridiske hensyn i forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Kombinasjon av plenumsforelesninger og individuelle øvelser i SPSS.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • To individuelle innleveringer, en kvalitativ og en kvantitativ.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig forslag til bacheloroppgave. Forslaget skal inneholde ett eller flere undersøkelsesproblem, valg av undersøkelsesdesign, relevant teori og analyseopplegg. Studentene arbeider i par.

Maksimalt 12 sider i Word, linjeavstand 1. Referanser og eventuelle figurer kommer i tillegg.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Forslag til bacheloroppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 sp overlapping med 4ØKADM306

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte og Line Kristoffersen (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode, Akademika, Oslo.

Asbjørn Johannessen. (2009). Introduksjon til SPSS, versjon 17, Akademika, Oslo.