4HSM209 Metode

Alle versjoner:
4HSM209 (2022—2023)
4HSM209 (2021—2022)
4HSM209 (2020—2021)
4HSM209 (2019—2020)
4HSM209 (2018—2019)
4HSM209 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM209

Emnenavn: Metode

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM103 Statistikk og 4HSM106 Vitenskapsteori.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha fullført de fem første semestrene i studiet.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige metode
 • kunnskap om forskningsprosessen og ulike forskningsdesign
 • grunnleggende kunnskaper om kvantitativ analyseverktøy

Ferdigheter

Studenten kan

 • definere og konkretisere forskbare undersøkelsesproblemer
 • velge hensiktsmessige design for ulike typer undersøkelsesproblemer
 • utvikle opplegg for datainnsamling for ulike typer design
 • beskrive sentral tendens og spredning i et tallmateriale, gjennomføre korrelasjonsanalyser, regresjonsanalyser, faktoranalyser og variansanalyser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere etiske og juridiske forhold ved datasamling og presentasjon av datametoder og teknikker
 • presentere empiriske analyser på en forståelig måte for personer som ikke har analysekompetanse

Innhold

Emnet bygger videre på metodeundervisningen i emnene 4HSM103 Statistikk og 4HSM106 Vitenskapsteori.  Studentene skal i løpet av emnet formulere en problemstilling for bacheloroppgaven og velge forskningsdesign. Forelesningene konsentreres om følgende emner:

 • Forholdet mellom teori og empiri
 • Problemdefinering og formulering av forskningsspørsmål
 • Valg av forskningsdesign
 • Valg av datainnsamlingsmetoder: Kvantitative og kvalitative
 • Sentrale analysemetoder, bruk av analyseverktøy
 • Tolkning og evaluering av empiriske resultater
 • Rapportering og forskningsetikk
 • Juridiske hensyn i forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Kombinasjon av plenumsforelesninger og individuelle øvelser i bruk av analyseverktøy.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Oppgave i bruk av kvantitativt analyseverktøy.
 • Grovutkast eller rammeverk for bacheloroppgaven, 2000 ord +/- (10 %)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Muntlig presentasjon av grovutkast eller rammeverk for bacheloroppgaven i løpet av første halvdel av semesteret.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 sp overlapping med 4ØKADM306

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Gudrun Brottveit (red.) 2018. Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder: om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal: Oslo (91s)

Geir Gripsrud, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset (2016). Metode og dataanalyse Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP, Excel og SPSS [3. utg], Cappelen Damm Oslo.(349 s.)

Geir Gripsrud og Ragnhild Silkoset (2010). Metode og dataanalyse. Oppgavesamling Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP, Cappelen Damm. (248 s.)

Totalt 688 sider.