4HSM107 Organisasjon og ledelse med fokus på tjenende lederskap

Alle versjoner:
4HSM107 (2020—2021)
4HSM107 (2019—2020)
4HSM107 (2018—2019)
4HSM107 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM107

Emnenavn: Organisasjon og ledelse med fokus på tjenende lederskap

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i økonomi og administrasjon eller i innovasjon og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og i innovasjon og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:  

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale organisasjonsteorier og styringssystemer
 • har kunnskap om viktige begreper og teorier på individnivå knyttet til holdninger, motivasjon, og personlighet
 • har kunnskap om viktige begreper og teorier på gruppe- og organisasjonsnivå knyttet til beslutninger, kommunikasjon og ledelse
 • har kunnskap om styrker og begrensninger i teori om tjenende lederskap
 • har kunnskap om hvordan en kan identifisere, og iverksette tiltak for å håndtere, sentrale utfordringer i samspillet mellom individ og gruppe

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere styrker og svakheter ved bedrifters og ideelle virksomheters organisering og styringssystemer
 • kan håndtere sentrale mellommenneskelige prosesser, slike som: Samarbeid, kommunikasjon, og sosial bevissthet
 • kan reflektere og lære fra aktiviteter en deltar i, som tar sikte på å utvikle mellommenneskelige ferdigheter
 • kan identifisere utfordringer knyttet til samspillet mellom individ og gruppe i en organisatorisk kontekst, og evne til å presentere disse til andre på en analytisk og reflektert måte  

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre - med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 

Innhold

 • Sentrale organisasjonsteorier
 • Styrker og svakheter ved sentrale organisasjonsformer
 • Styrings- og kontrollsystemer
 • Organisasjonskultur  
 • Beslutningsprosesser  
 • Makt og konflikt i organisasjoner
 • Sentrale ledelsesteorier
 • Tjenende lederskap
 • Ledelse i ideelle organisasjoner
 • Personlighet, persepsjon og kognisjon
 • Holdninger og motivasjon
 • Teamarbeid og kommunikasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med gruppearbeid, dialog i plenum og selvstudium.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Multiple choice

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, 48 timer

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

* Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse, 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget

* Artikkelsamling: Oppgis ved kursstart