P232 Pedagogisk ledelse

Alle versjoner:
P232 (2024—2025)
P232 (2023—2024)
P232 (2022—2023)
P232 (2021—2022)
P232 (2020—2021)
P232 (2019—2020)
P232 (2018—2019)
P232 (2017—2018)

Emnekode: P232

Emnenavn: Pedagogisk ledelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

P101-104 eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i bachelorgrad i pedagogikk og bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.

Innledning

Emnet fokuserer på pedagogisk ledelse i barnehage og skole (pedagogiske institusjoner). Forventet «læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger og ledere i pedagogiske sammenhenger.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om hovedtrekk i teorier om pedagogisk ledelse
 • har kunnskap om etiske og verdimessige aspekt ved det pedagogiske grunnlaget for pedagogisk ledelse
 • har kunnskap om menneskesyn og selvforståelse og hvordan man kan utvikle seg som leder i pedagogiske sammenhenger
 • har kunnskap om forhold ved barnehagen og skolen som pedagogiske institusjoner som er nødvendig for forståelse av ledelse i slike organisasjoner
 • har kunnskap om teorier og perspektiver som er sentrale for forståelse av barnehager og skoler som organisasjoner
 • har kunnskap som gir grunnlag for arbeid med endrings- og organisasjonsutviklings-prosesser i pedagogiske institusjoner

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere etisk og selvkritisk over egen faglig utvikling og hvordan en selv kan dannes som leder i pedagogiske sammenhenger
 • kan reflektere over og drøfte pedagogiske, etiske og verdimessige utfordringer, dilemma og handlingsvalg knyttet til pedagogisk ledelse
 • kan anvende faglig kunnskap til å analysere ledelses- og organisasjonsforhold i barnehager og skoler
 • kan anvende faglig kunnskap til å analysere og reflektere over endrings- og utviklingsprosesser i pedagogiske organisasjoner og hvordan ledere kan bidra til å fremme forbedrende utviklingsprosesser i organisasjone

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan begrunne ledelseshandlinger pedagogisk, etisk og verdimessig
 • kan arbeide etisk reflektert med egen utvikling som leder
 • kan identifisere hvordan organisatoriske forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid i barnehage og skole
 • kan arbeide strategisk med ledelse og organisasjonsutvikling i pedagogiske sammenhenger

 

Innhold

I emnet P232 vil sentrale temaområde være

 • Teorier om pedagogisk ledelse
 • Ulike grunnlag for pedagogisk ledelse
 • Lederroller, lederstiler og ledelsesformer
 • Utvikling av ledere og lederidentitet
 • Barnehagen og skolen som organisasjon
 • Organisasjonslæring og organisasjonsmessige endrings- og utviklingprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning vil foregå i forelesinger, med øvelser og samtaler i grupper og plenum.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

 • Et refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet må være godkjent innen fastsatt frist for at en skal kunne gå opp til avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • 6-timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

P232 overlapper 5 studiepoeng med P230 Organisasjon, ledelse og etikk

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen, samt midtveisevaluering knyttet til undervisningen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Med forbehold om endringer

Arnulf, J. K. (2012). 45THva er ledelse. 45TOslo: Universitetsforlaget. (140 sider).

Bang, H. (2013). Organisasjonskultur: En begrepsavklaring. I: Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, s. 326-336. (10 sider).

Bass, B. M. (2009). Lederskap. I: Martinsen, Ø. L. (red.). Perspektiver på ledelse (s. 23-40).  Oslo: Gyldendal Akademisk. (17 sider).

Bass, B. M. (2009). Fra transaksjonsledelse til transformasjonsledelse: Å lære å dele en visjon. I: Martinsen, Ø. L. (red.). Perspektiver på ledelse (s. 73-87). Oslo: Gyldendal Akademisk. (14 sider).

Busch, T. (2012). Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Bergen: Fagbokforlaget. (156 sider).

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2013). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler. (5. utgave 2014). Oslo: Gyldendals Akademiske. Kap. 1. (20 sider).

Christensen, T., Egeberg, M., Lægreid, P., Roness, P.G og Røvik, K.A. (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1- 7. (160 sider).

Ertesvåg, S. K. (2013). Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal. Kap. 2-3 (35 sider).

Glosvik, Ø., Langfeldt, G og Roald, K. (2014). Rektorrollen. Om å skape ledelse i skolefellesskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 1-4 (140 s.)

Gotvassli, Kjell-Åge (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-5, 8, 11-14. (200 sider).

Kotter, J. F. (2009). Lederens egentlige oppgave. I: Martinsen, Ø. L. (red.). Perspektiver på ledelse (s. 59-69). Oslo: Gyldendal Akademisk. (10 sider).

Mintzberg, H. (2009). Å jobbe som leder: myter og fakta. I: Martinsen, Ø. L. (red.). Perspektiver på ledelse (s. 41-58). Oslo: Gyldendal Akademisk. (17 sider).

Vedøy, G. (2017). Ledelse i og av flerkulturelle skoler. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2 – 4 (57 sider)

 

Yukl, G. (2009). Å lede organisasjonsendring. I: Martinsen, Ø. L. (red.). Perspektiver på ledelse (s. 167-208). Oslo: Gyldendal Akademisk. (39 sider).