P232 Pedagogisk ledelse

Alle versjoner:
P232 (2024—2025)
P232 (2023—2024)
P232 (2022—2023)
P232 (2021—2022)
P232 (2020—2021)
P232 (2019—2020)
P232 (2018—2019)
P232 (2017—2018)

Emnekode: P232

Emnenavn: Pedagogisk ledelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått P101-104 (40stp), eller tilsvarende. Begrenset antall plasser. Studenter på NLAs bachelorprogrammer prioriteres, og er sikret plass om de kvalifiserer. Ved ledige plasser kan det tas opp eksterne søkere. For eksterne søkere legges rangeringsregler i Forskrift om studier ved NLA Høgskolen til grunn.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i bachelorgrad i pedagogikk og bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.

Innledning

Emnet fokuserer på pedagogisk ledelse i barnehage og skole (pedagogiske institusjoner). Forventet «læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger og ledere i pedagogiske sammenhenger.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om hovedtrekk i teorier om pedagogisk ledelse
 • har kunnskap om etiske og verdimessige aspekt ved det pedagogiske grunnlaget for pedagogisk ledelse
 • har kunnskap om menneskesyn og selvforståelse og hvordan man kan utvikle seg som leder i pedagogiske sammenhenger
 • har kunnskap om forhold ved barnehagen og skolen som pedagogiske institusjoner som er nødvendig for forståelse av ledelse i slike organisasjoner
 • har kunnskap om teorier og perspektiver som er sentrale for forståelse av barnehager og skoler som organisasjoner
 • har kunnskap som gir grunnlag for arbeid med endrings- og organisasjonsutviklings-prosesser i pedagogiske institusjoner

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere etisk og selvkritisk over egen faglig utvikling og hvordan en selv kan dannes som leder i pedagogiske sammenhenger
 • kan reflektere over og drøfte pedagogiske, etiske og verdimessige utfordringer, dilemma og handlingsvalg knyttet til pedagogisk ledelse
 • kan anvende faglig kunnskap til å analysere ledelses- og organisasjonsforhold i barnehager og skoler
 • kan anvende faglig kunnskap til å analysere og reflektere over endrings- og utviklingsprosesser i pedagogiske organisasjoner og hvordan ledere kan bidra til å fremme forbedrende utviklingsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan begrunne ledelseshandlinger pedagogisk, etisk og verdimessig
 • kan arbeide etisk reflektert med egen utvikling som leder
 • kan identifisere hvordan organisatoriske forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid i barnehage og skole
 • kan arbeide strategisk med ledelse og organisasjonsutvikling i pedagogiske sammenhenger

Innhold

I emnet P232 vil sentrale temaområde være

 • Teorier om pedagogisk ledelse
 • Ulike grunnlag for pedagogisk ledelse
 • Lederroller, lederstiler og ledelsesformer
 • Utvikling av ledere og lederidentitet
 • Barnehagen og skolen som organisasjon
 • Organisasjonslæring og organisasjonsmessige endrings- og utviklingsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning vil foregå i forelesinger, med øvelser og samtaler i grupper og plenum.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

 • Et faglig refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet må være godkjent innen fastsatt frist for at en skal kunne gå opp til avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • To dagers hjemmeeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillat.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

P232 overlapper 5 studiepoeng med P230 Organisasjon, ledelse og etikk

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen, samt midtveisevaluering knyttet til undervisningen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.