IKF213 Religion, utvikling og bistand

Alle versjoner:
IKF213 (2022—2023)
IKF213 (2021—2022)
IKF213 (2020—2021)
IKF213 (2019—2020)
IKF213 (2018—2019)
IKF213 (2017—2018)

Emnekode: IKF213

Emnenavn: Religion, utvikling og bistand

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å kunne bli tatt opp på studiet må en ha bestått årsstudiet i IKF, IK, KRD, PED eller tilsvarende av omfang 60 stp. 

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i

 • Bachelor i interkulturell forståelse
 • Bachelor i religion og kultur
 • Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier

Innledning

Både bistandsmiljøer og politisk ledelse i Norge erkjenner at religionens plass i samfunnsutvikling har vært et forsømt område. Nå blir organisasjoner og aktører som er engasjert i internasjonal virksomhet oppfordret til å skaffe seg relevant kunnskap om tematikken og integrere de i sine virksomheter. Dette studieemnet har til hensikt å bidra til kompetanseheving på området.

Emnet er aktuelt som kompetansebygging for folk som allerede arbeider/ønsker å arbeide innen internasjonale forhold som misjon, bistand, diplomati.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAP

Studenten har

 • kunnskap om sentrale utviklingsteorier og praksiser
 • kunnskap om religionens rolle og funksjon i samfunn med særlig henblikk på endringsprosesser
 • kunnskap om hvordan den religiøse dimensjonen kan integreres i planlegging og gjennomføring av bistands – og utviklingstiltak

FERDIGHET

Studenten kan

 • identifisere og avgrense relevante problemstillinger innenfor fagfeltet
 • planlegge og gjennomføre en undersøkelse, inkludert feltarbeid, innenfor en gitt tidsmessig og ressursmessig ramme
 • kjenne og bruke adekvat fagterminologi
 • praktisere akademisk skriving og referanseføring

GENERELL  KOMPETANSE

 • Gi skriftlig og muntlig framstilling av et materiale
 • Arbeide etter vitneskaplige kriterier
 • Arbeide selvstendig med prosjektplanlegging og gjennomføring
 • Analysere akademiske tekster og gjøre en kritisk vurdering av teksten
 • Benytte etnografiske metoder, biblioteks- og nettressurser til å samle og analysere forskningsmateriale og presentere resultat

Innhold

Religion gjør seg gjeldende på den internasjonale arena mer enn tidligere. En viktig årsak er reaksjon på opplevelse av overkjøring og ugyldiggjøring av stedegne forståelsesformer og praksiser. Tillitsbyggende og bærekraftig bistand og samfunnsutvikling må forholde seg konstruktivt til det som lokalt oppfattes og oppleves som viktig og riktig. Dette skal likevel ikke overse kritiske og vanskelige spørsmål knyttet til religiøse forestillinger og praksis. Emnet går inn i disse utfordringene gjennom teori og eget feltarbeid knyttet til skrivingen av en prosjektoppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet starter med feltmetodekurs og teoretisk undervisning ved NLA i Bergen eller Gimlekollen, Kristiansand. Denne delen kan også organiseres som for eksempel helgesamlinger i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Studenten må normalt påregne et originalt feltopphold på 4-6 uker i utlandet beregnet spesielt på dette emnet (evt. et lengre opphold dersom det legges til et språkstudium), og som skal danne utgangspunkt for skriving av en oppgave på 4000 ord. Feltarbeid og oppgaveskriving kan legges til en av NLAs samarbeidsinstitusjoner i Øst-Afrika, i Andes, i Asia  eller knyttet til et prosjekt eller en institusjon som studenten ordner med selv.

Før avreise skal prosjektbeskrivelse og feltopplegg være godkjent av emneansvarlig, og studenten får oppgitt en hovedveileder ved NLA. Det kan også legges til rette for en lokal veileder i felten, men som studenten må påkoste å honorere selv.

Det anbefales å legge inn et språkkurs ( f.eks. spansk eller swahili) i forbindelse med uteoppholdet. Dette ordner studenten selv, men NLA kan komme med noen anbefalinger.

Arbeidsomfang

Ca.900 timer, inkludert selvstendig arbeid.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Studenten skal levere en prosjektbeskrivelse etter bestemte retningslinjer.
 • Studenten skal videre ha en midtveis gjennomgang av prosjektet sammen med veileder.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Prosjektoppgave på ca. 4000 ord på grunnlag av pensum og feltarbeid.
 • I samme semester som prosjektoppgaven leveres, skal studentene fremstille seg for en muntlig prøve.  

Det gis en foreløpig gradert karakter på prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven må være vurdert til bestått for at studentene skal kunne fremstille seg til den muntlige prøven. Muntlig prøve kan justere den foreløpige karakteren maksimalt ett trinn opp eller ned. Det er likevel en forutsetning at også den muntlige prøven isolert sett vurderes til bestått karakter for at det kan gis endelig karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler

Prosjektoppgav: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk. . Justerende muntlig prøve kan justere karakteren ett trinn opp eller ned.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen praksis, men 4-6 ukers feltopphold i utlandet.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Krav om alminnelig god fysisk og god helse for å delta på studietur. For å bli tatt opp til emner på mellomnivå med studietur kreves karakteren C eller bedre i snitt.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Totalt 1622 s., hvorav ca. 400 er selvvalgt pensum knyttet til region og tema i forbindelse med oppgaven.

Bowie, Fiona: The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000. (259 s.)

Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.): Religionens rolle i bistand og utvikling. Kristiansand: Portal forlag. 2012. (169 s.)

Haynes, Jeffrey: Religion and Development, Conflict or Cooperation? London: Palgrave Macmillan, 2007. (250 s.)

Murchison, Julian: Ethnography Essentials: Designing, Conducting and Presenting Your Research. San Fransisco: Jossey-Bass. 2010. (256 s.)

Ter Haar, Gerri: Religion and Development: Ways of Transforming the World. New York: Columbia University Press. 2011. (428 s.)

Willis, Katie: Theories and Practices of Development, 2. utg., London: Routledge, 2011. (260 s.)