IKF213 Religion, utvikling og bistand

Alle versjoner:
IKF213 (2022—2023)
IKF213 (2021—2022)
IKF213 (2020—2021)
IKF213 (2019—2020)
IKF213 (2018—2019)
IKF213 (2017—2018)

Emnekode: IKF213

Emnenavn: Religion, utvikling og bistand

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å kunne bli tatt opp på studiet må en ha bestått årsstudiet i IKF, IK, KRD, PED eller tilsvarende av omfang 60 stp. 

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i

 • Bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Både bistandsmiljøer og politisk ledelse i Norge erkjenner at religionens plass i samfunnsutvikling har vært et forsømt område. Nå blir organisasjoner og aktører som er engasjert i internasjonal virksomhet oppfordret til å skaffe seg relevant kunnskap om tematikken og integrere de i sine virksomheter. Innvandring og globalisering har også aktualisert behovet for forståelse av religionens plass i sekulariserte samfunn. Dette studieemnet har til hensikt å bidra til kompetanseheving på området.

Emnet er aktuelt som kompetansebygging for folk som allerede arbeider/ønsker å arbeide innen internasjonale forhold som misjon, bistand, diplomati og det flerkulturelle Norge.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten har

 • kunnskap om sentrale utviklingsteorier og praksiser
 • kunnskap om religionens rolle og funksjon i samfunn med særlig henblikk på endringsprosesser
 • kunnskap om hvordan den religiøse dimensjonen kan integreres i planlegging og gjennomføring av bistands- og utviklingstiltak

FERDIGHET

Studenten kan

 • identifisere og avgrense relevante problemstillinger innenfor fagfeltet
 • planlegge og gjennomføre en undersøkelse, inkludert feltarbeid, innenfor en gitt tidsmessig og ressursmessig ramme
 • kjenne og bruke adekvat fagterminologi
 • praktisere akademisk skriving og referanseføring

GENERELL  KOMPETANSE

Studenten kan

 • Gi skriftlig og muntlig framstilling av et materiale
 • Arbeide etter vitneskaplige kriterier
 • Arbeide selvstendig med prosjektplanlegging og gjennomføring
 • Analysere akademiske tekster og gjøre en kritisk vurdering av teksten
 • Benytte (delvis) etnografiske metode og dokumentariske ressurser til å samle og analysere forskningsmateriale og presentere resultat

Innhold

Religion gjør seg gjeldende på den internasjonale arena mer enn tidligere. En viktig årsak er reaksjon på opplevelse av overkjøring og ugyldiggjøring av stedegne forståelsesformer og praksiser. Tillitsbyggende og bærekraftig bistand og samfunnsutvikling må forholde seg konstruktivt til det som lokalt oppfattes og oppleves som viktig og riktig. Dette skal likevel ikke overse kritiske og vanskelige spørsmål knyttet til religiøse forestillinger og praksis. Emnet går inn i disse utfordringene gjennom teori og eget feltarbeid knyttet til skrivingen av en prosjektoppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet starter med nettbasert teoretisk undervisning. Deretter beregnes ca. par måneder til datainnsamling og oppgaveskriving, inkludert veiledning. Studenten ordner selv alle praktiske forhold i forbindelse med arbeidet med oppgaven.

Arbeidsomfang

Ca.900 timer, inkludert selvstendig arbeid.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Studenten skal levere en prosjektbeskrivelse etter bestemte retningslinjer.
 • Studenten skal videre ha en midtveis gjennomgang av prosjektet sammen med veileder.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Prosjektoppgave på ca. 4000 ord på grunnlag av selvvalgt pensum og datainnsamling
 • I samme semester som prosjektoppgaven leveres, skal studentene fremstille seg for en muntlig prøve.  

Det gis en foreløpig gradert karakter på prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven må være vurdert til bestått for at studentene skal kunne fremstille seg til den muntlige prøven. Muntlig prøve kan justere den foreløpige karakteren maksimalt ett trinn opp eller ned. Det er likevel en forutsetning at også den muntlige prøven isolert sett vurderes til bestått karakter for at det kan gis endelig karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler

Prosjektoppgav: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk. Justerende muntlig prøve kan justere karakteren ett trinn opp eller ned.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.