4TEOL140 Teologi for en misjonal kirke

Alle versjoner:
4TEOL140 (2023—2024)
4TEOL140 (2022—2023)
4TEOL140 (2021—2022)
4TEOL140 (2020—2021)
4TEOL140 (2019—2020)
4TEOL140 (2018—2019)
4TEOL140 (2017—2018)

Emnekode: 4TEOL140

Emnenavn: Teologi for en misjonal kirke

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i praktisk teologi og ledelse, års- og bachelorstudium.
Kan også tas som enkeltemne.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale dogmatiske tema: kristologi, trinitarisk teologi, åpenbaringsteologi, skapelse og antropologi, soteriologi, ekklesiologi, sakramentslære og eskatologi med særlig vekt på den evangelisk-lutherske bekjennelse
 • kunnskap om misjonal kirkeforståelse
 • innsikt i sammenhengen mellom teologisk refleksjon og en menighets gudstjenestefeiring, forkynnelse og selvpresentasjon
 • kunnskap om teorier og strategier for menighetsplanting, menighetsutvikling og ledelse av menighetsutviklende prosesser

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • reflektere over hvordan fortolkningen av sentrale systematisk-teologiske problemstillinger foregår i rammen av ulike former for  kontekstuell menighetsutvikling
 • reflektere over hvordan den kristne forkynnelsen begrunnes, og hvordan menigheten forstår seg selv i relasjon til samfunnet
 • arbeide med å utvikle stedegne og profilegne modeller for menighetsbygging
 • reflektere kritisk over egen rolle som medarbeider og leder i menighetsutvikling
 • reflektere over sammenhengen og spenningen mellom innovasjon og vedlikehold i forhold til menighetsutvikling

Generell kompetanse:

Studenten har:

 • grunnleggende forståelse for menighetens rolle i samfunnet og lokalmiljøet
 • kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og medarbeider
 • utviklet evnen til å rekruttere, motivere og lede frivillige

Innhold

Emnet gir en innføring i en del sentrale systematisk-teologiske problemstillinger og ser hvordan disse fortolkes og utvikles med utgangspunkt i Skrift og bekjennelse i ulike kontekster med tanke på kirkens oppdrag, tjenester og grensesprengende virksomhet. I dialog med praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for menighetsvekst og menighetsutvikling i lys av teorier om en misjonal kirkeforståelse. Gjennom feltstudium og varierte undervisningsformer skal emnet sette studenten i stand til å reflektere systematisk-teologisk og praktisk-teologisk over utfordringer og muligheter ved det å bygge menighet. Et fundamentalt fokus i emnet er at den teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksiserfaringer, feltstudium, pensumlitteratur og felles lesing av ulike tekster og kulturuttrykk som er sentrale i møtet med emnets hovedproblemstillinger.  

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Undervisningen er lagt som blokkundervisning og inkluderer en feltstudie av en gudstjeneste med påfølgende feltrapport fra gudstjenesten. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • En feltobservasjonsrapport (ca 1500-2000 ord) med utgangspunkt i feltstudiet, der det fokuseres på fortolkningen av ett eller flere dogmatiske tema i rammen av en menighets gudstjenestefeiring.
 • En praksisrapport (ca 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis (minimum 35-40 timer) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Praksisrapporten må være vurdert til godkjent.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Mininmum 35-40 timer, se studieplan for bachelor i PTL.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 5 stp. overlapp med KGR104

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Politiattest

I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

 • Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, fra for eksempel:
 • Brunvoll, A. (1972 eller senere oppl.). Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Oslo: Lunde. (BM)
 • Brunvoll, A. (1970 eller seinare oppl.). Vedkjenningsskriftene åt Den norske kyrkja. Oslo: Lunde. (NN)
 • Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (1985 eller senere oppl.). Mæland, J.O. (red.). Oslo: Lunde 1985. (Kun BM.) Den norske kirkes internettportal:   http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=229
 • Hegstad, H. Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther, 2015
 • Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter (2012). Hegstad, H., Birkedal, E. & Lannem, T.S. (red.). Oslo: IKO-forlaget, s.9-86.
 • Roxburgh, A. J. & Boren, S. Introducing the missional church. What it is, why it matters, how to become one.  Grand Rapids, MI: Baker Books.
 • Norheim, B.E.H. (2014). «A Grain of Wheat. Towards a theological anthropology for leading change in ministry». Journal of Religious Leadership13/1, s. 59-77.
 • Sandsmark, A. (2008). «Medarbeiderskap», i: Norheim, B.E.H. (red.), Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid. Trondheim: Tapir, s. 184-190.
 • Van Gelder, C. (2007). The Ministry of the Missional Church. Grand Rapids: Baker Books.
 • Birkedal, E. (2011). «Menighet i fortid, nåtid og framtid. Verktøy for menighetsutvikling», i: Hegstad, H., Birkedal, E. & Lannem, T.S. (red.), Sammen i forandring. Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken. Oslo: IKO-forlaget, s. 57-84.

Supplerende litteratur

 • The Archbishop–s Council (2004). Mission-Shaped Church. Church planting and fresh expressions of church in a changing context. London: Church House Publishing.