4TEOL140 Teologi for en misjonal kirke

Alle versjoner:
4TEOL140 (2023—2024)
4TEOL140 (2022—2023)
4TEOL140 (2021—2022)
4TEOL140 (2020—2021)
4TEOL140 (2019—2020)
4TEOL140 (2018—2019)
4TEOL140 (2017—2018)

Emnekode: 4TEOL140

Emnenavn: Teologi for en misjonal kirke

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i Praktisk teologi og ledelse.

Obligatorisk emne i bachelor i Praktisk teologi og ledelse.

Kan også tas som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale dogmatiske tema: kristologi, trinitarisk teologi, åpenbaringsteologi, skapelse og antropologi, soteriologi, ekklesiologi, sakramentslære og eskatologi med særlig vekt på den evangelisk-lutherske bekjennelse
 • kunnskap om misjonal kirkeforståelse
 • innsikt i sammenhengen mellom teologisk refleksjon og en menighets gudstjenestefeiring, forkynnelse og selvpresentasjon
 • kunnskap om teorier og strategier for menighetsplanting, menighetsutvikling og ledelse av menighetsutviklende prosesser

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • reflektere over hvordan fortolkningen av sentrale systematisk-teologiske problemstillinger foregår i rammen av ulike former for  kontekstuell menighetsutvikling
 • reflektere over hvordan den kristne forkynnelsen begrunnes, og hvordan menigheten forstår seg selv i relasjon til samfunnet
 • arbeide med å utvikle stedegne og profilegne modeller for menighetsbygging
 • reflektere kritisk over egen rolle som medarbeider og leder i menighetsutvikling
 • reflektere over sammenhengen og spenningen mellom innovasjon og vedlikehold i forhold til menighetsutvikling

Generell kompetanse:

Studenten har:

 • grunnleggende forståelse for menighetens rolle i samfunnet og lokalmiljøet
 • kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og medarbeider
 • utviklet evnen til å rekruttere, motivere og lede frivillige

Innhold

Emnet gir en innføring i en del sentrale systematisk-teologiske problemstillinger og ser hvordan disse fortolkes og utvikles med utgangspunkt i Skrift og bekjennelse i ulike kontekster med tanke på kirkens oppdrag, tjenester og grensesprengende virksomhet. I dialog med praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for menighetsvekst og menighetsutvikling i lys av teorier om en misjonal kirkeforståelse. Gjennom feltstudium og varierte undervisningsformer skal emnet sette studenten i stand til å reflektere systematisk-teologisk og praktisk-teologisk over utfordringer og muligheter ved det å bygge menighet. Et fundamentalt fokus i emnet er at den teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksiserfaringer, feltstudium, pensumlitteratur og felles lesing av ulike tekster og kulturuttrykk som er sentrale i møtet med emnets hovedproblemstillinger.  

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Undervisningen er lagt som blokkundervisning og inkluderer en feltstudie av en gudstjeneste med påfølgende feltrapport fra gudstjenesten. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • En feltobservasjonsrapport (ca 1500-2000 ord) med utgangspunkt i feltstudiet, der det fokuseres på fortolkningen av ett eller flere dogmatiske tema i rammen av en menighets gudstjenestefeiring.
 • En praksisrapport (ca 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis (minimum 35-40 timer) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. Praksisrapporten må være vurdert til godkjent.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen

Eksamen består av to deler:

1. Muntlig presentasjon. Tema for presentasjonen gis av emneansvarlig 3 uker før eksamen.

Varighet av presentasjon: 15 minutter per student.

Ytterligere 5 minutter settes av til respons på spørsmål fra sensor eller andre studenter i gruppa.

Studentene inndeles i grupper og frammøte er en obligatorisk del av eksamen.

 

2. Individuell muntlig eksamen. Varighet: 15-20 minutter per student.

Del 2 er en selvstendig faglig eksaminering av andre temaer enn del 1.

 

Karakteren settes på grunnlag av en helhetsvurdering av del 1 og 2.

Begge deler må vurderes til å være på nivå med bestått for å bestå eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ved muntlig presentasjon: Medbrakt fremføring i form av papir, powerpoint eller annen presentasjon og evt notater/manus til dette.

Ved individuell muntlig eksamen: ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Omfang praksis: 35-40 timer. For studenter på årsstudium eller bachelorgrad i Praktisk teologi og ledelse samordnes praksis med de andre emnene som gjennomføres samme semester. Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Studiepoengreduksjon

Faglig overlapping:

 • 5 stp. overlapp med KGR104

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Politiattest
I studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

 • Den norske kirkes bekjennelsesskrifter (kildetekst), fra for eksempel: 
  • Brunvoll, A. og Sannes, K.O. (2017). Den norske kirkes bekjennelsesskrifter/Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja. Oslo: Lunde
  • Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (1985 eller senere oppl.). Mæland, J.O. (red.). Oslo: Lunde 1985. (Kun BM.)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther.
 • Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter (2012). Hegstad, H., Birkedal, E. & Lannem, T.S. (red.). Oslo: IKO-forlaget, s.9-86.
 • Roxburgh, A. J. & Boren, S. (2009). Introducing the missional church. What it is, why it matters, how to become one.  Grand Rapids, MI: Baker Books.
 • Norheim, B.E.H. (2014). «A Grain of Wheat. Towards a theological anthropology for leading change in ministry». Journal of Religious Leadership13/1, s. 59-77.
 • Sandsmark, A. (2008). «Medarbeiderskap», i: Norheim, B.E.H. (red.), Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid. Trondheim: Tapir, s. 184-190.
 • Van Gelder, C. (2007). The Ministry of the Missional Church. Grand Rapids: Baker Books, s.15-69.95-182
 • Lilleaasen, R. «Likedanning i det norske kirkelandskap», i: Tidsskrift for praktisk teologi 2017, s. 48-57

Supplerende litteratur

 • The Archbishop's Council (2004). Mission-Shaped Church. Church planting and fresh expressions of church in a changing context. London: Church House Publishing.
 • Nikolajsen, Jeppe Bach (red.). (2012). Missional kirke. En introduktion. Fredericia: Lohse
 • Craig Ott (red.) (2016). The Mission of the Church. Five Views in Conversation. Grand Rapids, MI: Baker Academics