P291 Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Alle versjoner:
P291 (2024—2025)
P291 (2023—2024)
P291 (2022—2023)
P291 (2021—2022)
P291 (2020—2021)
P291 (2019—2020)
P291 (2018—2019)

Emnekode: P291

Emnenavn: Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

EX101 (ex.phil.) og EX102 (ex.fac.), P101-104, P211, P259, P261 og P262.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i studieprogrammet BAPEDSPIP Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Innledning

Læringsutbytte sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper og ferdigheter, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger i ulike sammenhenger i dagens samfunn.

Studiet skal videre utfordre studentene til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn og forholdene for ulike sårbare grupper, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de spesifikke oppgaver og utfordringer som pedagogiske institusjoner står overfor i denne sammenheng.

Gjennom oppgaven skal studenten fordype seg i problemstillinger som vedrører det flerkulturelle samfunnet og / eller forholdene for sårbare grupper, og særlig fokusere på de spesifikke oppgaver og utfordringer dette innebærer for pedagogisk arbeid og for det norske utdanningssystemet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap innen et selvvalgt tema, som fører videre ett eller flere emner som studenten har arbeidet med tidligere i studiet

Ferdigheter

Studenten

 • Kan formulere en pedagogisk problemstilling
 • Kan finne fram til relevante kilder og vurdere dem kritisk
 • Kan anvende kildene slik at de belyser problemstillingen
 • Kan anvende forskningsetiske normer for akademisk skriving med hensyn til kildehenvisning, sitatbruk og oppsett av referanseliste
 • Kan foreta selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger

Generell kompetanse

Studenten

 • Viser bred innsikt i valgte tema
 • Kan formidle og drøfte fagstoff skriftlig
 • Viser kjennskap til regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid
 • Har deltatt i prosesser som bidrar til samarbeid om faglig utvikling
 • Viser gjennom arbeidet med oppgaven evne til selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger

Innhold

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal det gjennomføres et selvstendig skriftlig arbeid hvor studenten drøfter en selvvalgt avgrenset problemstilling innenfor ett av de oppgitte temaene i oppgaveheftet. Problemstillingen kan både være mer teoretisk orientert og mer praksisorientert.

Arbeids- og undervisningsformer

I forbindelse med de obligatoriske seminarene skal studenten velge et tema for bacheloroppgaven. Det gjøres innenfor ett av de faglige temaområdene som finnes i oppgaveheftet «Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.»

Hver student får tildelt en veileder blant faglærerne. Veileder vil gi veiledning på og godkjenne problemstilling og selvvalgt pensum innenfor en fastsatt frist. Eventuelle endringer av problemstilling og pensum under skriveprosessen skal godkjennes av veileder.

Studenten skal arbeide selvstendig med å skrive bacheloroppgaven. Informasjon om veiledning for skriving av oppgaven finnes i oppgaveheftet. Studenter som arbeider med oppgaver innenfor samme tema blir oppfordret til å samarbeide, men det skal skrives individuelle bacheloroppgaver. Oppgaven skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før bacheloroppgaven leveres:

 

 • Obligatorisk deltakelse på to seminarer, som omhandler valg av tema, utforming av problemstilling for oppgaven og retningslinjer for oppgaveskriving. Dato for samlingene blir oppgitt før semesterstart.
 • Utforme oppgavens problemstilling
 • Velge pensum på 800 sider med relevans for oppgaven innen fastsatt frist.
 • Selvvalgt pensum og problemstilling skal godkjennes av faglærer.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig bacheloroppgave. Omfang: 5400 - 6600 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bacheloroppgaven vurderes med gradert karakter fra A-F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

P211+ Bachelorgrad i pedagogikk med vekt på interkulturell pedagogikk.

P290 Bachelorgrad i pedagogikk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

P290 eller P211+ kan ikke erstatte P291.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 8, 11, 12 og 13. (94 sider)

Førland, T.E. (1996). Drøft. Lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal. (ca. 120 sider)

800 sider selvvalgt litteratur, godkjent av veileder.