P291 Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Alle versjoner:
P291 (2023—2024)
P291 (2022—2023)
P291 (2021—2022)
P291 (2020—2021)
P291 (2019—2020)
P291 (2018—2019)

Emnekode: P291

Emnenavn: Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

EX101 (ex.phil.) og EX102 (ex.fac.), P101-104, P211, P259, P261 og P262.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i studieprogrammet BAPEDSPIP Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Innledning

Læringsutbytte sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper og ferdigheter, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger i ulike sammenhenger i dagens samfunn.

Studiet skal videre utfordre studentene til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn og forholdene for ulike sårbare grupper, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de spesifikke oppgaver og utfordringer som pedagogiske institusjoner står overfor i denne sammenheng.

Gjennom oppgaven skal studenten fordype seg i problemstillinger som vedrører det flerkulturelle samfunnet og / eller forholdene for sårbare grupper, og særlig fokusere på de spesifikke oppgaver og utfordringer dette innebærer for pedagogisk arbeid og for det norske utdanningssystemet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap innen et selvvalgt tema, som fører videre ett eller flere emner som studenten har studert og fullført tidligere i studiet.

Ferdigheter

Studenten

 • Kan formulere en pedagogisk problemstilling.
 • Kan finne fram til relevante kilder og vurdere dem kritisk.
 • Kan anvende kildene slik at de belyser problemstillingen.
 • Kan anvende forskningsetiske normer for akademisk skriving med hensyn til kildehenvisning, sitatbruk og oppsett av referanseliste.
 • Kan foreta selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger.

Generell kompetanse

Studenten

 • Viser bred innsikt i valgte tema.
 • Kan formidle og drøfte fagstoff skriftlig.
 • Viser kjennskap til regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.
 • Har deltatt i prosesser som bidrar til samarbeid om faglig utvikling.
 • Viser gjennom arbeidet med oppgaven evne til selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger.

Innhold

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal det gjennomføres et selvstendig skriftlig arbeid hvor studenten drøfter en selvvalgt avgrenset problemstilling innenfor ett eller flere av de pedagogiske emnene studenten har studert og fullført tidligere. Problemstillingen kan både være mer teoretisk orientert og mer praksisorientert. Bacheloroppgaven skal være en litteraturstudie.

Arbeids- og undervisningsformer

Som støtte til studentens selvstendige arbeid gis det obligatorisk undervisning, forelesninger, seminarer og veiledning.

Det tilbys tre veiledninger, hvorav to er obligatoriske. Studenten skal arbeide selvstendig med bacheloroppgaven, men under veiledning.

Før studenten får tildelt en veileder blant faglærerne, skal det innen en bestemt frist leveres inn forslag til problemstilling, utkast til selvvalgt litteratur og prosjektskisse. Det gis veiledning på problemstilling, selvvalgt litteratur og oppgavens struktur innenfor fastsatte frister.

Nærmere informasjon om temavalg og veiledning for skriving av oppgaven finnes i oppgaveheftet og gis i undervisningen.

Studenter som arbeider med oppgaver innenfor samme tema blir oppfordret til å samarbeide, men det skal skrives individuelle bacheloroppgaver.

Oppgaven skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før bacheloroppgaven kan leveres:

 • All undervisning er obligatorisk. Det kreves 80 % oppmøte.
 • Velge tema og utforme oppgavens problemstilling.
 • Innlevering av prosjektskisse til fastsatt frist. Skissen skal inneholde forslag til problemstilling, prosjektbeskrivelse og de første 300 sidene selvvalgt litteratur. Se ellers formkrav i veiledningsheftet. Innleveringen er forutsetningen for tildeling av veileder.
 • Obligatorisk veiledning. Det gis tilbud om veiledning tre ganger og to av disse er obligatoriske. Studenten skal sende inn bearbeidet utkast til deler av oppgaven før hver veiledningstime.
 • 800 sider selvvalgt forskningsbasert faglitteratur med relevans for oppgaven. Litteraturutvalget skal godkjennes av veileder innen fastsatte frister.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig bacheloroppgave. Omfang: 5400 - 6600 ord.

Får en student vurderingen ikke bestått på bacheloroppgave, kan studenten levere én omarbeidet oppgave til ny sensur. Før innlevering av omarbeidet oppgave er studenten forpliktet til å motta to veiledningstimer

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bacheloroppgaven vurderes med gradert karakter fra A-F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan skrive oppgaven på engelsk.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

P211+ Bachelorgrad i pedagogikk med vekt på interkulturell pedagogikk.

P290 Bachelorgrad i pedagogikk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

P290 eller P211+ kan ikke erstatte P291.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.