3JO220 Ekstern journalistisk praksis

Alle versjoner:
3JO220 (2022—2023)
3JO220 (2021—2022)
3JO220 (2020—2021)
3JO220 (2019—2020)
3JO220 (2018—2019)
3JO220 (2017—2018)

Emnekode: 3JO220

Emnenavn: Ekstern journalistisk praksis

Undervisningssemester:

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studenter må ha bestått minst 80 studiepoeng i journalistikk, herav praksisemnet JO214, for å fortsette på JO220.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i journalistikk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om hvordan en redaksjon fungerer
  • har kunnskap om hva som forventes av en redaksjonell medarbeider i en praktisk yrkeshverdag

Ferdigheter 

Studenten

  • kan levere journalistiske produkter for publisering i den aktuelle redaksjonen
  • kan fungere i de daglige rutinene i en redaksjon

Generell kompetanse 

Studenten

  • kan reflektere over sin egen danning og rolle som journalist

Innhold

Studentene har praksis i 8 uker i en journalistisk redaksjon. I tillegg kommer obligatorisk for- og etterarbeid på til sammen to uker. Normalt skal redaksjonen støtte seg til prinsippene som er nedfelt i Redaktørplakaten, og det journalistiske arbeidet som utføres, skal gjøres i tråd med Vær varsom-plakaten.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene følges opp av en praksiskoordinator ved utdanningsstedet og en praksisansvarlig ved praksisstedet.

Arbeidsomfang

375 timer (inkludert åtte ukers praksis)

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 

  • Obligatorisk praksisforberedelse ((levere inn søknad og CV innen fastsatt frist, i tillegg deltakelse i obligatorisk undervisning)
  • Refleksjonsnotat som viser refleksjon rundt danning og rolle (1000 ord)

 

Ved ikke godkjent refleksjonsnotat kan studenten gå opp til ny prøve en gang til samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Deltakelse i ekstern praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Gyldig fravær i ekstern praksis kan ikke overstige 20 prosent for å få bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

NLA har ansvar for å skaffe praksisplasser til studentene. Gjennomføring av ekstern praksis er ellers beskrevet i Forskrifter om studier ved NLA Høgskolen kap.7.

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan studenten søke om å få ta igjen det de mangler av praksisperioden på et senere tidspunkt.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper ti studiepoeng med JO207A/B og JO209A/B.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Redaksjonene som tar imot studenter blir også bedt om å evaluere.

Andre bestemmelser

Studenten dekker selv bo- og reisekostnader i forbindelse med praksisoppholdet

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

 *Oltedal, Audgunn og Andreas Ytterstad (2012): Journalistrollen og etikk. Om spenninger i forståelsen av journalistrollen i Skare Orgeret, Kristin (red.): Norske medier - journalistikk, politikk og kultur. Cappelen Damm høyskoleforlag.30 sider.

* Finnes i elektronisk kompendium.