3JO210B Global journalistikk - prosjektoppgave

Alle versjoner:
3JO210B (2024—2025)
3JO210B (2023—2024)
3JO210B (2022—2023)
3JO210B (2021—2022)
3JO210B (2020—2021)
3JO210B (2019—2020)
3JO210B (2018—2019)
3JO210B (2017—2018)

Emnekode: 3JO210B

Emnenavn: Global journalistikk - prosjektoppgave

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

JO111 Journalistikk 1, JO101 Samfunnskunnskap for journalister, JO112 Journalistikk 2.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i journalistikk, men studenten kan velge enten variant 3JO210 A eller 3JO210B

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om globaliseringens utfordringer for journalistikken
 • kjenner til en annen mediekultur enn den norske
 • kan forklare mulige sammenhenger mellom journalistikk og demokratibygging i en gitt geografisk kontekst
 • har kunnskap om grunnleggende teorier om samfunn og kultur

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for journalistiske ideologier i et globalt perspektiv
 • kan lage journalistikk om eller fra andre samfunn enn det norske

Generell kompetanse

Studenten

 • kan sette seg inn i journalistikkens kulturelle og samfunnsmessige kontekst
 • kan vise forståelse og respekt for andre samfunn og for mennesker som lever og arbeider under andre rammevilkår

 

Innhold

Emnet er lagt opp med forelesninger og seminarer ved NLA Høgskolen kombinert med selvstendig arbeid. Det fokuseres på hvordan globaliseringen påvirker journalistikken både i Norge og i andre deler av verden. Aktuelle temaer er global mediekommunikasjon, hvordan andre samfunn og folkegrupper dekkes i norske medier, hvilke profesjonelle utfordringer journalisten står overfor i møte med andre kulturelle ståsteder, og i hvilken grad journalistiske verdier kan sies å være universelle eller knyttet til et bestemt samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, veiledning og selvstudium

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

 • Prosjektoppgave og refleksjonsnotat

Studentene leverer journalistisk dybdereportasje og refleksjonsnotat som vurderes som en helhet etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Reportasjen er et gruppeprosjekt, mens refleksjonsnotatet skrives individuelt. Karakteren er individuell, og kan klages på individuelt. 

Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på 1500 ord (+ /- 15 prosent). Omfanget på gruppeprosjektet vil variere i henhold til hvilke(t) medium som er valgt og størrelsen på gruppa.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Ingen

Emnesperre

3JO210B Global journalistikk , studietur

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

 Studentene evaluerer emnet ved semesterslutt.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Cirka 700 sider

Litteratur merket ¤ fås i digitalt kompendium.

 • ¤ Andresen, Kenneth (2008) Fikseren - mer enn journalistens usynlige hjelper? Norsk Medietidsskrift 15(2), 146-149 (4 s.)
 • ¤ Dahlstrøm, Hilde Kristin (2013) Problematiske somaliere: Fædrelandsvennens dekning. I Øyvind Økland (red.), Mellom NRK og Somalinet: Transkulturelle liv blant unge somaliere i Kristiansand. (Kristiansand: Portal). (15 s.)
 • Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen (red.) (2009)Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. (Kristiansand: IJ-forlaget), s. 13-156 og 175-348 (318 s.)
 • Krøvel, Roy og Kristin Skare Orgeret (red.) (2012) Historier om verden: Utvikling og miljø i globalt perspektiv. (Kristiansand: IJ-forlaget), kap. 2 (Skare Orgeret), 6 (Hylland Eriksen), 8 (Eide), 10 (Gleditsch), 26 (Tobiassen) og 27 (Salvesen). (31 s.)
 • ¤ Skjerdal, Terje (2012) Journalism ethics acrossborders: A comparison between Ethiopian and Norwegian journalism students. Paper presentert på Norsk medieforskerkonferanse 2016. (20 s.)
 • ¤ Skjerdal, Terje (2012) The three alternative journalisms of Africa. International Communication Gazette 74(7), 636-654 (19 s.)
 • Tveiten, Oddgeir (2006) Nødvendige nyheter: En studie i journalistikkens globalisering. (Kristiansand. IJ-forlaget), 13-60 og 107-138 (180 s.)
 • Schwebs, Ture og Helge Østbye (2013): «Den internasjonale mediestrukturen». Kap. 7 i Media i samfunnet. Oslo: Samlaget. (30 s)