3JO210B Global journalistikk - prosjektoppgave

Alle versjoner:
3JO210B (2024—2025)
3JO210B (2023—2024)
3JO210B (2022—2023)
3JO210B (2021—2022)
3JO210B (2020—2021)
3JO210B (2019—2020)
3JO210B (2018—2019)
3JO210B (2017—2018)

Emnekode: 3JO210B

Emnenavn: Global journalistikk - prosjektoppgave

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

JO111 Journalistikk 1, JO101 Samfunnskunnskap for journalister, JO112 Journalistikk 2.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i journalistikk, men studenten kan velge enten variant 3JO210 A eller 3JO210B

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om globaliseringens utfordringer for journalistikken
  • kjenner til en annen mediekultur enn den norske
  • kan forklare mulige sammenhenger mellom journalistikk og demokratibygging i en gitt geografisk kontekst
  • har kunnskap om grunnleggende teorier om samfunn og kultur

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjøre rede for journalistiske ideologier i et globalt perspektiv
  • kan lage journalistikk om eller fra andre samfunn enn det norske eller fra et flerkulturelt miljø

Generell kompetanse

Studenten

  • kan sette seg inn i journalistikkens kulturelle og samfunnsmessige kontekst
  • kan vise forståelse og respekt for andre samfunn og for mennesker som lever og arbeider under andre rammevilkår

Innhold

Emnet er lagt opp med forelesninger og seminarer ved NLA Høgskolen kombinert med selvstendig arbeid. Det fokuseres på hvordan globaliseringen påvirker journalistikken både i Norge og i andre deler av verden. Aktuelle temaer er global mediekommunikasjon, hvordan andre samfunn og folkegrupper dekkes i norske medier, hvilke profesjonelle utfordringer journalisten står overfor i møte med andre kulturelle ståsteder, og i hvilken grad journalistiske verdier kan sies å være universelle eller knyttet til et bestemt samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som veksling mellom forelesning, diskusjon og refleksjon i grupper , veiledning og selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

  • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

  • Prosjektoppgave og refleksjonsnotat

Studentene leverer journalistisk dybdereportasje og refleksjonsnotat som vurderes som en helhet etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Reportasjen er et gruppeprosjekt, mens refleksjonsnotatet skrives individuelt. Karakteren er individuell, og kan klages på individuelt.

Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på 1500 ord (+ /- 15 prosent). Omfanget på gruppeprosjektet vil variere i henhold til hvilke(t) medium som er valgt og størrelsen på gruppa.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Ingen

Emnesperre

3JO210A Global journalistikk , studietur

Evaluering av emnet

Det vil blir foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.