4HSM210 Identitet og danning 3

Alle versjoner:
4HSM210 (2022—2023)
4HSM210 (2021—2022)
4HSM210 (2020—2021)
4HSM210 (2019—2020)
4HSM210 (2018—2019)
4HSM210 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM210

Emnenavn: Identitet og danning 3

Undervisningssemester:

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM104 Identitet og danning 1 og 4HSM204 Identitet og danning 2.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon og bachelor i Innovasjon og ledelse.

Innledning

En egen emne-serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende og bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen22,5stp. Dette emnet er det tredje i rekken av tre, og vil ha fokus på studentenes forståelse av seg selv som en del av en gruppe og sine mål for sitt videre virke.

IDA vil være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende motivasjonsteori
 • kan gjøre rede for utfordringer knyttet til gruppedynamikk
 • ha innsikt i grunnleggende danningsteori

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflekter over egen motivasjon i forskjellige situasjoner
 • har forståelse for egen rolle i møte med andre mennesker
 • kan gjøre rede for hvilke strategier han/hun kan bruke for å se seg selv i samvær med andre

Generell kompetanse

Studenten

 • skal kunne reflektere over egen adferd, hvordan den oppfattes og hva som motiverer denne adferden

Innhold

 • Motivasjonsteori
 • Identitet
 • Kommunikasjon
 • Gruppepsykologi
 • Danningsteori

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er satt sammen av flere temasamlinger, kurs, dialoggrupper og mentorsamtaler.  Et av kursene vil gå over tre dager med overnatting i vårsemesteret.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 150 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester

 • 2 mentorsamtaler
 • 2 logger fra mentorsamtaler

2. semester

 • 5 logger (hvorav to fra mentorsamtaler)
 • 2 mentorssamtaler
 • deltakelse på tredagers kurs med overnatting

Det kreves 80% tilstedeværelse.

Hvis arbeidskravene ikke er godkjent vil kandidaten måtte vente et år med å få gjennomført arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Presentasjon foran klassen av innhold i det som skal bli innleveringsoppgaven
 • Individuell refleksjonsoppgave (Oppgave + /- 2000 ord)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/Ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

*Brunstad, P. (2015). Nykommeren : Fra teoretisk innøvelse til faglig utøvelse i lys av praktisk visdom (s. 109-124) i Brunstad, P., Reindal, S., & Sæverot, H. Eksistens og pedagogikk : En samtale om pedagogikkens oppgave. Oslo: Universitetsforlag (kap 6)

*Brunstad, P. (2016). Prudent Leadership in the Liminal Zone i Barentsen, J., Kessler, V., & Meier, E.  Christian leadership in a changing world : Perspectives from Africa and Europe (Vol. 3, Christian perspectives on leadership and social ethics). Leuven: Peeters. (kap 1)

*Hetland, H. og Hetland, J. (2011). Basale psykologiske behov i arbeidslivet: autonomi, kompetanse og tilhørighet. i Ståle Einarsen og Anders Skogstad Det gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer. (2. utg. ed.). Bergen: Fagbokforlaget (kap )

Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2015) Motivasjon i Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget (kap 4)

Kaufmann, G., & Kaufmann, Astrid. (2015). Grupper og team i Psykologi i organisasjon og ledelse (5. utg. ed.). Bergen: Fagbokforlaget (kap 10)

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202)

*Sandal, G. (2000) Personlighetstester og utvelgelse av ledere i Skogstad, A., & Einarsen, S. (2011). Det Gode arbeidsmiljø : Krav og utfordringer (2. utg. ed.). Bergen: Fagbokforlaget (kap 20)

Svedberg, L., & Jensen, K. (2002). Gruppepsykologi : Om grupper, organisasjoner og ledelse. Oslo: Abstrakt forlag (kap 1)

*finnes i kompendium på itslearning