4MIDAL100 Identitet og danning for låtskrivere

Alle versjoner:
4MIDAL100 (2019—2020)
4MIDAL100 (2018—2019)

Emnekode: 4MIDAL100

Emnenavn: Identitet og danning for låtskrivere

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving (4UML).

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i Utøvende musikk, fordypning i låtskriving, årsstudium.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:


Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for sentrale problemstillinger knyttet til identitet som musiker
 • gjøre rede for hovedtrekk i utvalgte menneskesyn, deres likheter og ulikheter,
 • herunder kristent-, naturalistisk- og eksistensialistisk menneskesyn
 • gjøre rede for hvordan identitet, holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre
 • gjøre rede for grunnleggende problemstillinger om personlig utvikling og vekst

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • identifisere hvordan ulike menneskesyn utfordrer og ligger til grunn for valg som gjøres i samfunn, organisasjoner og individuelt

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utvikle en faglighet knyttet til å forstå egen identitet, sine egne verdier og holdninger i lys av et integrert menneskesyn
 • reflektere over egen identitet og livshistorie og hvordan dette påvirker identitet som musiker

Innhold

 • identitet som musiker
 • sentrale menneskesyn
 • sentrale perspektiver for utvikling av identitet
 • holdninger og verdiers betydning og påvirkning i samfunn, organisasjoner og individuelt

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, seminarer, dialoggrupper.

Arbeidsomfang

ca.150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 5 logger vurdert til godkjent/ikke godkjent
 • Ledelse av en dialoggruppe
 • Deltakelse på seminar
 • Refleksjonsnotat etter seminar eller tilsvarende

 

Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell refleksjonsoppgave.(Ca. 2000 ord)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Refleksjonsoppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

5 sp mot MIDA100 Identitet og danning for musikere.

Emnesperre

4MIDA100

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

*Straume Ingrid S. (2013). Danningens filosofihistorie: En innføring. I Straume Ingrid S. (red.), Danningens filosofihistorie. Oslo: Gyldendals Akademiske.

Vetlesen, A. J. (2014). Hva er etikk? Oslo: Universitetsforlaget (152 sider) (Kan også brukes: Hauge, L.S. & Haga, S. (2014): Handling valg og ansvar. Bergen: Fagbokforlaget)