4MIDAL100 Identitet og danning for låtskrivere

Alle versjoner:
4MIDAL100 (2019—2020)
4MIDAL100 (2018—2019)

Emnekode: 4MIDAL100

Emnenavn: Identitet og danning for låtskrivere

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving (4UML).

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i Utøvende musikk, fordypning i låtskriving, årsstudium.

Innledning

Identitet og danning for musikere (IDAM) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende beviste praktikere. Dette IDAM-emnet vil ha fokus på studentens refleksjon over egen identitet og ståsted i verdispørsmål, spesielt med tanke på å bli utøvende musiker.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:


Kunnskap

Studenten

 • kjenner til begrepene danning og identitet
 • kan gjøre rede for hovedtrekk i utvalgte menneskesyn, deres likheter og ulikheter
 • kan gjøre rede for hvordan holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre
 • kjenner til hvordan etiske problemstillinger har vært behandlet til ulike tider
 • kan gjøre rede for hva dialog er 

 

Ferdigheter

Studenten

 • har forståelse for etiske utfordringer i vår egen tid og i eget liv
 • kan anvende kunnskap om etikk og menneskesyn i refleksjon rundt eget verdisyn
 • reflektere over egne holdninger, valg og handlinger, bli dem bevisste og forstå hvilke konsekvenser dette har for en selv og andre
 • kan lede dialoggruppe med fokus på eksistensielle tema

Generell kompetanse 

Studenten

 • har innsikt i utfordringer som kan oppstå i møte med mennesker med ulike verdisyn 
 • kan uttrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn både skriftllig og muntlig overfor medstudenter

Innhold

 • Etikk
 • Menneskesyn
 • Dialog

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, seminarer, dialoggrupper.

Arbeidsomfang

ca.150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 5 logger vurdert til godkjent/ikke godkjent
 • Ledelse av en dialoggruppe

Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte på undervisningen pr. semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell refleksjonsoppgave.(Ca. 2000 ord)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Refleksjonsoppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk for engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

5 sp mot MIDA100 Identitet og danning for musikere.

Emnesperre

4MIDA100

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Vetlesen, A. J. (2014). Hva er etikk? Oslo: Universitetsforlaget (152 sider)