3JO224 Innovasjon i mediene

Alle versjoner:
3JO224 (2022—2023)
3JO224 (2020—2021)
3JO224 (2019—2020)
3JO224 (2018—2019)

Emnekode: 3JO224

Emnenavn: Innovasjon i mediene

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelor i journalistikk. Emnet kan også være relevant i andre studieprogram og som videreutdanning.

Innledning

Emnet fokuserer på innovasjon og innovasjonsprosesser i mediene. Etiske utfordringer vektlegges.

Læringsutbytte

Når emnet er fullført har studenten fått følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om teorier om innovasjonsprosesser og endringsledelse
 • kjenner til etiske utfordringer knyttet til innovasjon
 • har kjennskap til innovasjon og entreprenørskap i medier i Norge og internasjonalt

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere enkle innovasjonsprosjekt
 • kan identifisere og reflektere over barrierer og suksessfaktorer i endrings- og innovasjonsprosesser

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan bidra til innovasjon i praktisk journalistikk

Innhold

Arbeidslivet og mediebransjen er i stadig endring. Dette emnet fokuserer på metoder for å utvikle ideer og fremme innovasjon. Journalistisk innovasjon handler både om å skape noe nytt og om å forbedre og videreutvikle måten man jobber på. Det kan handle om å finne nye måter å lage journalistikk på, utvikle kreativitet og nye sjangre, idéarbeid, presentasjon og distribusjon. I emnet ser vi nærmere på:

– Barrierer og suksessfaktorer i endrings- og innovasjonsprosesser

* Oppbygging, innhold og presentasjon av innovasjonsplaner

– Organisering og ledelse av innovasjonsprosesser

– Etiske utfordringer i endringsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, presentasjoner, gruppearbeid med konkrete caser og arbeid med innovasjonsprosjekter.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer. Dette omfatter også selvstudium.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 

 • Skisse til gruppebasert innovasjonsprosjekt (maks 1 A4-side) med muntlig presentasjon (hver gruppe ca. 10 min presentasjon).
 • Skriftlig oppgave (1000 ord) der studenten gjør rede for og anvender kunnskap om innovasjon og entreprenørskap på mediebransjen (individuell)

 

Ved ikke godkjent arbeidskrav, sykdom eller annet godkjent fravær, har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere prosjektet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Gruppeprosjekt (2-4 studenter) som består av:

 • En skriftlig oppgave (5-7000 ord, avhengig av gruppestørrelse) med muntlig presentasjon av oppgaven.

 

Etter den muntlige presentasjonen kan karakteren på den skriftlige oppgaven justeres opp eller ned med maksimalt én karakter.*

I arbeidet med gruppeprosjektet skal alle deltakere i gruppen bidra til felles produkt.

Dersom det oppstår tvil om hvorvidt en student bidrar eller har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt der det gis samme karakter til hele gruppen, skal det innhentes individuell uttalelse fra samtlige gruppemedlemmer og faglig veileder.

* Det er likevel en forutsetning at også den muntlige prøven isolert sett vurderes til bestått for at det kan gis endelig karakter i emnet.

For klage på karakter gjelder NLA Høgskolens forskrift om studier § 50.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A – F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Aasen, Tone M. og Amundsen, Oscar. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal. 340 sider.

Kotter, J.P. (2012). Leading Change. Boston, MA.: Harvard Business. 194 sider.

Ruud, Geir Terje. (2014). Journalistiske entreprenører. Mediene krise – din mulighet. Oslo: Cappelen Damm. 250 sider.

 

Ikke fullstendig, oppdatert pensumliste vil foreligge i god tid før studiestart.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

 Pensum709 sider.

 • Andersen, Espen: Datastøttet journalistikk (Oslo, Cappelen Damm, 2013) kap 1-4 (87 s.)
 • ¤Kofoed, Ståle de Lange: Praktisk håndbok i digital historiefortelling (Oslo, Cappelen Damm, 2014) s.13-31 (19 s.)
 • Warmedal, Morten Møller og Guri Hjeltnes (red.): Gravende journalistikk. Metode, prosess og etikk. (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013), 415 sider
 • http://skup.no/Metoderapporter/2012/2012-9_Dopingmafiaen.pdf Metoderapport «Dopingmafiaen» Skup-vinner 2012 med tilhørende dokumentar 29.10.2011, 50 s.
 • Film: http://www.youtube.com/watch?v=b7mibK__azg Sannhetsjegeren - historien om Tore Sandberg og Fritz Moen
 • Selvvalgt litteratur med metoderapporter (50 sider)