RELPED230 Innovasjon og læring i kirkelig kontekst

Alle versjoner:
RELPED230 (2024—2025)
RELPED230 (2023—2024)
RELPED230 (2022—2023)
RELPED230 (2021—2022)
RELPED230 (2020—2021)
RELPED230 (2019—2020)
RELPED230 (2018—2019)

Emnekode: RELPED230

Emnenavn: Innovasjon og læring i kirkelig kontekst

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført 60 sp på bachelornivå innenfor PTL, teologi eller lignende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne 6.semester i Bachelor i praktisk teologi og ledelse, BAPTL

Kan også tas som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om konkrete og aktuelle utfordringer for innovasjon og læring i kirkelig kontekst, med særlig fokus på norsk kontekst
 • har god kunnskap om konkrete og aktuelle leder- og veilederutfordringer i kirkelig innovasjon herunder rekruttering av frivillige medarbeidere og betydningen av smågrupper
 • har kunnskap om noen sentrale teorier om innovasjon hentet fra læringsteori og økonomisk teori–
 • har kunnskap om betydningen av å utvikle ulike fellesskapsformer, som for eksempel smågrupper, som en del av kirkens misjonale karakter
 • har kjennskap til hvordan ulike ekklesiologiske modeller for kirke fortolker betydningen av innovasjon i kirkelig kontekst

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere teologisk over sentrale utfordringer for kirkelig innovasjon i norsk kontekst
 • kan reflektere over hvordan sentrale utfordringer for kirken i Norge kan møtes ved hjelp av kunnskap om innovasjon og ledelse
 • kan reflektere kritisk og konstruktivt over sin rolle som leder og veileder i prosesser i kirken som utfordrer til nyskaping og nytenking
 • kan reflektere over det å motivere medarbeidere i kirkelig kontekst
 • kan vurdere sammenhengen mellom egne ferdigheter, erfaringer, og kunnskaper i møte med lederutfordringer i prosesser som involverer kreativitet og innovasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å lede og veilede prosesser preget av innovasjon
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til prosesser som fremmer kreativitet og innovasjon

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i det å arbeide med innovasjon og læring med kirken som kontekst. Emnet utfordrer til refleksjon over det å lede og veilede prosesser som involverer innovasjon. Gjennom undervisning og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av innovasjon og det å reflektere både ut fra nyere læringsteori, teori om lederskap og veiledning og teologisk teori i møte med prosesser som innebærer innovasjon i kirkelig kontekst. Gjennom dette emnet gis det også rom for refleksjon over betydningen av ulike fellesskapsformer som rammer for det å utvikle kreativitet og innovasjon i kirkelig kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har blokkundervisning. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser, mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring skal emnet gi hjelp til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for innovasjon og læring i kirkelig kontekst

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • Et refleksjonsnotat (ca 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller læringsutbytte i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen 14 dager:
  Et essay på 3500-4000 ord til oppgitt tema/problemstilling som vurderes med gradert karakter.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL230 Innovasjon og kreativitet i kristent ungdomsarbeid – 5 stp

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Ca.800 sider

Litteratur merket med * finnes i elektronisk kompendium.

 • Brunstad, P.O. (2009): Klokt lederskap. Mellom dyder og dødssynder, Oslo. (275 sider)
 • *)Clary, Gil E. (et al) (1998): –Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach.– I Journal of Personality and Social Psychology Vol 74, no.6, s. 1516-1530.
 • *)Darsøe, L. (2012). Innovasjonspedagogikk. Kunsten at fremelske innovasjonskompetence. Fredriksberg C: Samfundslitteratur. s.25 – 31.
 • Horn, Michael B. og Staker, Heather (2015): Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools. San Francisco: Josey-Bass, s. 1-286.
 • Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid (2008). Norheim, B.E.H. (red.). Trondheim: Tapir, s. 102-181, 248-285.
 • *)Mikkelsen, T. (2009). Kreativitetens psykologi. Hvad du som kreativ bør vide om dig selv og din psyke. København: Nyt nordisk forlag Arnold Busck s.46-69.
 • Zscheile, Dwight J.(2014): The Agile Church: Spirit-Led Innovation in an Uncertain Age. New York: Morehouse Publishing. (175 sider)
 • Wagner, Tony (2012): Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World. New York: Scribner. (269 sider)
 • *)Van Wijnen, Harmen and Barnard, Marcel (2013): –Connected to the wellspring: Ecclesiological capabilities of small groups of adolescents?– in International Journal of the Study of the Christian Church, Volume 13, Issue 3.
 • Ward, Pete (2002): Liquid Church. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers. (100 sider)

 

Supplerende litteratur

 • Christensen, Clayton(2000): The Innovators Dilemma. Harper Business Essentials. New York, 2000.
 • Einarsen, S. og Pedersen, H. (2007): Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet, Oslo.
 • Eide, S. B. (2008): Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk, Oslo.
 • Fox, Matthew (2004): Creativity: Where the Divine and the Human Meet. New York, Tarcher/Penguin.
 • Gray, Dave; Brown, Sunni og Macanufo, James (2010): Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers and Changemakers. Sebastopol, CA: O`Reilly.
 • Jones, Toby (2010): The Way of Jesus: Reforming Spiritual Communities in a Post-Church Age. Eugene, OR: Resource Publications, Wipf&Stock Imprint
 • Morris, Langdon (2011): The Innovation Master Plan: The CEO`s Guide to Innovation. Walnut Creek, CA: Innovation Academy.
 • Riley, Naomi Schaefer (2014): Got Religion? How Churches, Mosques, and Synagogues Can Bring Young People Back. West Conshohocken, PA: Templeton Press.
 • Skagen, K (2004).: I veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgivning, Kristiansand.
 • Stålsett, U. E. (2009): Veiledning i en lærende organisasjon. Bergen.
 • deVries, Mark (2008): Sustainable Youth Ministry: Why Most Youth Ministry Doesn`t Last and What Your Church Can Do About It.