RELPED230 Innovasjon og læring i kirkelig kontekst

Alle versjoner:
RELPED230 (2024—2025)
RELPED230 (2023—2024)
RELPED230 (2022—2023)
RELPED230 (2021—2022)
RELPED230 (2020—2021)
RELPED230 (2019—2020)
RELPED230 (2018—2019)

Emnekode: RELPED230

Emnenavn: Innovasjon og læring i kirkelig kontekst

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført 60 sp på bachelornivå innenfor PTL, teologi eller lignende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne 6.semester i Bachelor i praktisk teologi og ledelse, BAPTL

Kan også tas som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om konkrete og aktuelle utfordringer for innovasjon og læring i kirkelig kontekst, med særlig fokus på norsk kontekst
 • har god kunnskap om konkrete og aktuelle leder- og veilederutfordringer i kirkelig innovasjon herunder rekruttering av frivillige medarbeidere og betydningen av smågrupper
 • har kunnskap om noen sentrale teorier om innovasjon hentet fra læringsteori og økonomisk teori
 • har kunnskap om betydningen av å utvikle ulike fellesskapsformer, som for eksempel smågrupper, som en del av kirkens misjonale karakter
 • har kjennskap til hvordan ulike ekklesiologiske modeller for kirke fortolker betydningen av innovasjon i kirkelig kontekst

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere teologisk over sentrale utfordringer for kirkelig innovasjon i norsk kontekst
 • kan reflektere over hvordan sentrale utfordringer for kirken i Norge kan møtes ved hjelp av kunnskap om innovasjon og ledelse
 • kan reflektere kritisk og konstruktivt over sin rolle som leder og veileder i prosesser i kirken som utfordrer til nyskaping og nytenking
 • kan reflektere over det å motivere medarbeidere i kirkelig kontekst
 • kan vurdere sammenhengen mellom egne ferdigheter, erfaringer, og kunnskaper i møte med lederutfordringer i prosesser som involverer kreativitet og innovasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å lede og veilede prosesser preget av innovasjon
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til prosesser som fremmer kreativitet og innovasjon

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i det å arbeide med innovasjon og læring med kirken som kontekst. Emnet utfordrer til refleksjon over det å lede og veilede prosesser som involverer innovasjon. Gjennom undervisning og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av innovasjon og det å reflektere både ut fra nyere læringsteori, teori om lederskap og veiledning og teologisk teori i møte med prosesser som innebærer innovasjon i kirkelig kontekst. Gjennom dette emnet gis det også rom for refleksjon over betydningen av ulike fellesskapsformer som rammer for det å utvikle kreativitet og innovasjon i kirkelig kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har blokkundervisning. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser, mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring skal emnet gi hjelp til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for innovasjon og læring i kirkelig kontekst

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • Et refleksjonsnotat (ca 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller læringsutbytte i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen 14 dager: Et essay på 3500-4000 ord til oppgitt tema/problemstilling som vurderes med gradert karakter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL230/4TEO230 Innovasjon og kreativitet i kristent ungdomsarbeid - 5 stp

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja