3IK113 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver

Alle versjoner:
3IK113 (2019—2020)
3IK113 (2018—2019)
3IK113 (2017—2018)

Emnekode: 3IK113

Emnenavn: Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper er 3IK101 Grunnleggende teori.

Relevans i studieprogrammet

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon

 • Bachelor i interkulturell forståelse
 • Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier
 • Bachelor i kultur og religion

Innledning

Emnet bygger på kommunikasjonsteorier fra 3IK101. Videre gir det innsikt i fagfeltets bakgrunn og innhold, samt kunnskap om hvordan faget kan anvendes i spenningen mellom det lokale og det globale, spesielt i forhold til menneskerettsspørsmål og etiske perspektiv.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har dypere kunnskap om fagets egenart og nytteverdi
 • har kunnskap om erkjennelsesteoretiske utfordringer i en interkulturell kontekst
 • har kunnskap om menneskerettighetene og mulige etiske utfordringer i en interkulturell kontekst
 • kjenner til sentrale interkulturelle kommunikasjonparadigmer

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige perspektiver på praktiske og teoretiske interkulturelle problemstillinger
 • kan forstå globale diskusjoner og utfordringer ut fra interkulturelle kommunikasjonsteorier, og anvende disse i egen argumentasjon
 • kan gjøre etiske vurderinger i interkulturelle spørsmål
 • kan gjøre rede for forholdet mellom det kontekstuelle og det universelle

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere hvilke prosesser som er involvert i aktuelle hendelser og interkulturelle møter
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekt i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, basert på sine generelle kunnskaper og forståelse for hvilke element som er involvert i interkulturelle møter
 • kan kjenne til de interkulturelle utfordringer knyttet til menneskerettighetene
 • kan forstå, drøfte og anvende etiske vurderinger på interkulturelle utfordringer

Innhold

Emnet gir en utdypet forståelse for interkulturell kommunikasjon som fagfelt, samt gi en større helhetlig forståelse for hvordan man kan se sammenhenger og anvendelsesmuligheter for fagfeltet. Casestudier vil belyse forholdet mellom kontekstuelle forståelsesrammer og de globale, slik som for eksempel menneskerettighetene og etiske spørsmål.

Emnet er delt inn i fire delemner: 113-1. Forståelsesformer i et interkulturelt perspektiv Her utforskes hvordan sosiale fellesskap utvikler kunnskaper og forståelser om tilværelsen, og hvordan disse påvirker deres dagligliv. Sammenligning på tvers av ulike verdensbilder vil vise hvordan misforståelser og konflikter lett oppstår. Videre diskuteres både filosofiske og metodiske grunnlag for hvordan vi kan finne frem til felles forståelse og praksis.

113-2. Interkulturell kommunikasjonsteori Her gis en innføring i interkulturelle kommunikasjonsteorier. Dette gjøres gjennom en gjennomgang av sentrale teoretikere for fremveksten av interkulturell kommunikasjon som et fagfelt, og hvordan ulike perspektiver både står mot hverandre, og kan være med og utfylle hverandre.

113-3. Menneskerettigheter i et interkulturelt perspektiv

Her presenteres noen perspektiver på hvordan man kan forstå menneskerettigheter i møte med ulike verdensbilder og forståelsesrammer. Dette gjøres gjennom noen aktuelle eksempler og drøfting av disse.

113-4. Etikk i et interkulturelt perspektiv

Etiske spørsmål blir her satt inn i et interkulturelt perspektiv og drøftet i lys av globaliseringen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå gjennom forelesninger og seminar.

Arbeidsomfang

200 timer

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen med tre til fem dagers forberedelsestid.  Studenten får oppgitt en case som skal analyseres faglig og praktisk gjennom en muntlig presentasjon og påfølgende diskusjon med sensor. Eksamen varer fra 20-30 minutter. I tillegg vil studenten kunne bli testet på alle læringsutbytte.

Tillatte hjelpemidler

Forberedelse: Alle Muntlig eksamen: Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Med forbehold om endringer

Totalt antall sider: 525. Pensumlitteratur merket med ¤ finnes som elektronisk kompendium

 • 3IK113-1

Forståelsesformer i et interkulturelt perspektiv (256 s.)

 • ¤ An-Na'im, Abdullahi Ahmed (2009). Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International Standards of Human Rights: The Meaning of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, i Goodale, (red.): Human Rights: An anthropological Reader, Chichester: Wiley-Blackwell (18 s.)
 • ¤ Crossman,  og Devisch (2002). Endogenous Knowledge in Anthropological Perspective,  i Hoppers, (red.) Indigenous Knowledge and the Integration of Knowledge Systems, Claremont: New African Books  (32 s.)
 • ¤ Eriksen, T. H (1992). Kulturoversettelse: Felles praksis og kontekstualisering, i Norsk antropologisk tidsskrift, 1, s. 22-36 , (15 s.).
 • ¤ Hiebert, P G. (2008). Transforming Worldviews: An Anthropological Understanding of How People Change , kap. 3 -4, 7-9, Grand Rapids: Baker Books (160 s)
 • ¤ Höem, I(2000): Språk, tenkning og sosial praksis, i Nielsen, og Smedal (red.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien, s. 161-191, Bergen: Fagbokforlaget (31 s.)

 2) 3IK113-2

Interkulturell kommunikasjon - bakgrunn og teorier (183 s.)

 • ¤ Drønen, T. S. (2011). Sannhet, metode og gylne øyeblikk, i Drønen,  Sundnes, Fretheim og Skjortnes (red.) Forståelsens gylne øyeblikk: Festskrift til Øyvind Dahl, s.17-29, Trondheim: Tapir (12 s) .
 • ¤ Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. i Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014, (26 s.)
 • Jensen, I. (2007): Interkulturel kommunikasjon i komplekse samfund,s. 1-122 Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, , (122 s)
 • ¤ Rogers, Everett M., William B. Hart og Yoshitaka Miike (2002). Edward Hall and the History of Intercultural kommunication: The United States and Japan, i Keio Communication Review no. 24., s. 2-26 (23 s).

3) 3IK113-3  

Menneskerettigheter i et interkulturelt perspektiv (30 s.)

 • Lindholm, T. (1997), Kultur, verdier og menneskerettigheter, i: Thomas Hylland Eriksen (red.): Flerkulturell forståelse, s. 67-89. Oslo: Tano Aschehoug,  (22 s.)
 • Hylland Eriksen, T. (1997). Multiculturalism, individualism and human rights. Romanticism, Enlightenment and lessons from Mauritius, i Richard Wilson (red.), Human Rights, Culture and Context. s. 173-181. London: Pluto (8 s.)

4) 3IK113-4

 Etikk i et interkulturelt perspektiv (56 s.)

 • Mæland, Bård (2010). Disneyland eller Tsjernobyl? Etiske perspektiver på globaliseringen, i Tidsskrift for Teologi og Kirke, 1, 4-17 (13 s.)
 • Nordhaug, Odd (2009). Etikk og globalisering, i Kristiansen og Nordhaug (red.) Retorikk, etikk og næringsliv, s. 353-70, Oslo: Forlag 1 (17 s.)
 • Tomlinson, John (1999). The possibility of cosmopolitanism, i Tomlinson Globalization and culture, s. 181-207, Chicago: The University of Chicago Press, (26 s.)