3IK113 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver

Alle versjoner:
3IK113 (2019—2020)
3IK113 (2018—2019)
3IK113 (2017—2018)

Emnekode: 3IK113

Emnenavn: Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper er 3IK101 Grunnleggende teori.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i:

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Bachelor i interkulturell forståelse

 

 

Innledning

Emnet bygger på kommunikasjonsteorier fra 3IK101. Videre gir det innsikt i fagfeltets historie, samt kunnskap om hvordan faget kan anvendes i spenningen mellom det lokale og det globale, spesielt i forhold til menneskerettsspørsmål og etiske perspektiv.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har dypere kunnskap om fagets historie, egenart og nytteverdi
 • har kunnskap om erkjennelsesteoretiske utfordringer i en interkulturell kontekst
 • kjenner til ulike sentrale teoretiske perspektiver på interkulturelle kommunikasjonparadigmer

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige perspektiver på praktiske og teoretiske interkulturelle problemstillinger
 • kan forstå globale diskusjoner og utfordringer ut fra et faglig perspektiv, og anvende disse i egen argumentasjon
 • kan gjøre etiske vurderinger i interkulturelle spørsmål
 • kan gjøre rede for forholdet mellom det kontekstuelle og det universelle

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere hvilke prosesser som er involvert i aktuelle hendelser og interkulturelle møter
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekt i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, basert på sine generelle kunnskaper og forståelse for hvilke element som er involvert i interkulturelle møter
 • kan gjøre etiske vurderinger i interkulturelle spørsmål

Innhold

Emnet gir en utdypet forståelse for interkulturell kommunikasjon som fagfelt, samt en større helhetlig forståelse for hvordan man kan se sammenhenger og anvendelsesmuligheter for fagfeltet. Casestudier vil belyse forholdet mellom kontekstuelle forståelsesrammer og globale, transkulturelle prosesser og menneskerettigheter og etiske spørsmål.

Emnet er delt inn i tre delemner:

3IK113-1 Forståelsesformer i et interkulturelt perspektiv
Her utforskes hvordan sosiale fellesskap utvikler kunnskaper og forståelser om tilværelsen, og hvordan disse påvirker deres dagligliv. Sammenligning på tvers av ulike verdensbilder vil vise hvordan misforståelser og konflikter lett oppstår. Videre diskuteres både filosofiske og metodiske grunnlag for hvordan vi kan finne frem til en felles forståelse og praksis.

3IK113-2 Transkulturelle prosesser
En innføring i ulike perspektiver på transnasjonalisme og fokuserer på utfordringene og mulighetene i disse prosessene.3IK113-3

3IK113-3 Menneskerettigheter og etikk i et interkulturelt perspektiv
Etiske spørsmål blir her satt inn i et interkulturelt perspektiv og drøftet i lys av globale forhold.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå gjennom nettleksjoner, forelesninger, seminar og kollokvier.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen med tre til fem dagers forberedelsestid.  Studenten får oppgitt en case som skal analyseres faglig og praktisk gjennom en muntlig presentasjon og påfølgende diskusjon med sensor. Eksamen varer fra 20-30 minutter. I tillegg vil studenten kunne bli testet på alle læringsutbytte.

Tillatte hjelpemidler

Forberedelse: Alle

Muntlig eksamen: Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

3IK113 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv overlapper 10 studiepoeng med:

 • 3IK113N Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv
 • 3IK115 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Totalt antall sider: 531. Pensumlitteratur merket med ¤ finnes som elektronisk kompendium.

Vår 2020

3IK113-1 Forståelsesformer i et interkulturelt perspektiv (267 s.)

 • ¤ Hiebert, P G. (2008). Transforming Worldviews: An Anthropological Understanding of How People Change, kap. 3, Grand Rapids: Baker Books (27 s)
 • Smith, J. H. & N. Mwadime (2014). Email from Ngeti. An Ethnography of Sorcery, Redemption, and Friendship in Global Africa. Berkeley: University of California (240 s)

 3IK113-2 Transkulturelle prosesser (334 s.)

 • Levitt, P., & Schiller, N. (2004). Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society 1. International Migration Review, 38(3), 1002-1039 (37 s.)
 • Andersson, M. (2012). Kritiske hendelser - nye stemmer: Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Oslo: Universitetsforl. (270 s.)
 • Andersson, M. (2010). The social imaginary of first generation Europeans. Social Identities, 16(1), 3–21. https://doi.org/10.1080/13504630903465845. (18 s.)
 • Steven Vertovec (2001) Transnationalism and identity, Journal of Ethnic and Migration Studies, 27:4, 573-582, DOI: 10.1080/13691830120090386. (9 s.)

3IK113-3 Menneskerettigheter og etikk i et interkulturelt perspektiv (56 s.)

 • ¤ Mæland, Bård (2010). Disneyland eller Tsjernobyl? Etiske perspektiver på globaliseringen, i Tidsskrift for Teologi og Kirke, 1, 4-17 (13 s.)
 • ¤ Nordhaug, Odd (2009). Etikk og globalisering, i Kristiansen og Nordhaug (red.) Retorikk, etikk og næringsliv, s. 353-70, Oslo: Forlag 1 (17 s.)
 • ¤ Tomlinson, John (1999). The possibility of cosmopolitanism, i Tomlinson Globalization and culture, s. 181-207, Chicago: The University of Chicago Press, (26 s.)

 

 

Høst 2019

Totalt antall sider: 531. Pensumlitteratur merket med ¤ finnes som elektronisk kompendium, og filer merket med * er lastet opp separat.

3IK113-1 Forståelsesformer i et interkulturelt perspektiv (267 s.)

¤ Hiebert, P G. (2008). Transforming Worldviews: An Anthropological Understanding of How People Change , kap. 3, Grand Rapids: Baker Books (27 s)

Smith, J. H. & N. Mwadime (2014). Email from Ngeti. An Ethnography of Sorcery, Redemption, and Friendship in Global Africa. Berkeley: University of California.

 

3IK113-2 Interkulturell kommunikasjon - bakgrunn og teorier (178 s.)

¤ Drønen, T. S. (2011). Sannhet, metode og gylne øyeblikk, i Drønen, Sundnes, Fretheim og Skjortnes (red.) Forståelsens gylne øyeblikk: Festskrift til Øyvind Dahl, s.17-29, Trondheim: Tapir (12 s).

 

¤ Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. i Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014, (26 s.)

 

* Nakayama, T. K., & Halualani, R. T. (Eds.). (2011). The handbook of critical intercultural communication. John Wiley & Sons, (s. 21-97) (76 s)

 

¤ Rogers, Everett M., William B. Hart og Yoshitaka Miike (2002). Edward Hall and the History of Intercultural kommunication: The United States and Japan, i Keio Communication Review no. 24., s. 2-26 (23 s).

 

*Ytrehus, L. (2019). Verdigrunnlaget i interkulturell kommunikasjon. I I Ursula Småland Goth (red.), Verdier og visjoner. Oslo: Cappelen Damm, s. 105-124 (19 s)

 

*Økland, Ø. (2019): Hvordan undervise i interkulturell kommunikasjon? Et nytt fag i møte med en global virkelighet. I Ursula Småland Goth (red.), Verdier og visjoner. Oslo: Cappelen Damm, s. 81-103 (22 s)

 

3) 3IK113-3  Menneskerettigheter i et interkulturelt perspektiv (30 s.)

¤ Lindholm, T. (1997), Kultur, verdier og menneskerettigheter, i: Thomas Hylland Eriksen (red.): Flerkulturell forståelse, s. 67-89. Oslo: Tano Aschehoug,  (22 s.)

¤ Hylland Eriksen, T. (1997). Multiculturalism, individualism and human rights. Romanticism, Enlightenment and lessons from Mauritius, i Richard Wilson (red.), Human Rights, Culture and Context. s. 173-181. London: Pluto (8 s.)

 

4) 3IK113-4  Etikk i et interkulturelt perspektiv (56 s.)

¤ Mæland, Bård (2010). Disneyland eller Tsjernobyl? Etiske perspektiver på globaliseringen, i Tidsskrift for Teologi og Kirke, 1, 4-17 (13 s.)

¤ Nordhaug, Odd (2009). Etikk og globalisering, i Kristiansen og Nordhaug (red.) Retorikk, etikk og næringsliv, s. 353-70, Oslo: Forlag 1 (17 s.)

¤ Tomlinson, John (1999). The possibility of cosmopolitanism, i Tomlinson Globalization and culture, s. 181-207, Chicago: The University of Chicago Press, (26 s.)