3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Alle versjoner:
3KL107 (2024—2025)
3KL107 (2023—2024)
3KL107 (2022—2023)
3KL107 (2021—2022)
3KL107 (2020—2021)
3KL107 (2019—2020)
3KL107 (2018—2019)
3KL107 (2017—2018)

Emnekode: 3KL107

Emnenavn: Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til den kristne troens innhold, samt erfaring med kristent ungdomsarbeid, som frivillig eller lønnet.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i

 • Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)
 • Bachelor i kommuniksjon, livssyn og medier

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de unges livsvirkelighet
 • har grunnleggende kunnskap om generell utviklingspsykolog
 • har grunnleggende kunnskap om generell religionspsykologi, herunder trosutviklingsteorier, identitetsdannelse og sosialisering
 • har kunnskap om sunn og usunn trosutvikling
 • har kunnskap om sjelesorgens teori imøte med barn og unge

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskaper om utviklings- og religionspsykologi imøte med ungdom i kirkelig kontekst
 • kan integrere sjelesørgerisk perspektiv i kristent ungdomsarbeid og slik bidra til de unges livstolkning og livsmestring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan møte de unge i deres ulike livsutfordringer med en sjelesørgerisk forståelse

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføing i sjelesorg i møte med ungdom innenfor konteksten av kristent ungdomsarbeid. Emnet har to hoveddeler:

Den første delen er teoretisk og gir en grunnleggende innføring i fagområdene sjelesorgens teologi og barne- og utviklingspsykologi. Her vektlegges bl.a.forholdet mellom livs- og troshistorie, identitetsdannelse og sosialisering.

Den andre delen av emnet fokuserer konkrete utfordringer som unge mennesker står overfor, slike som skam og skyld, sorg, ensomhet, konkurransementalitet og stressmestring osv. Caser med erfaringer fra ungdomsarbeid vil tas opp og drøftes i gruppe og i praktiske rollespill - under veiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudium, gruppearbeid med kasusdrøfting og rollespill, egne refleksjoner gjennom mappearbeid.

Undervisningen legges til to langhelger (torsdag-søndag). Hver helg inneholder ca. 25 timers arbeid. Mellom hver langhelg; Selvstudium, mappearbeid, kasuistikkarbeid.

 

 

Evaluering

Arbeidsomfang

Totalt 250 til 300 timer.  

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at eksamen kan gjennomføres:

 • Deltakelse i gruppearbeid med kasusdrøfting og rollespill
 • Mappearbeid med følgende elementer (totalt ca. 1500 ord)
  • Bokrapport (ca. 500 ord)
  • Beskrivelse av en samtalesituasjon som inkluderer faglig refleksjon over samme samtalen (ca.100 ord).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig individuell oppgave på 3000 ord.

Tema og problemstilling er selvvalgt, men må være godkjent av faglærer. Oppgaven arbeides med i siste del av semesteret.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig oppgavevurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Skandinavisk eller engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 • KMEMP235 Sjelesorg (2 studiepoeng)
 • TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis (2 studiepoeng)
 • 4PTA354 Sjelesorg (2 studiepoeng)

Evaluering av emnet

Muntlig tilbakemelding i plenum for hver samling. Anonym evaluering ved emnets avslutning.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Med forbehold om endringer

Grunnleggende innføring i sjelesorgens teologi (ca. 300 s.):

 • Engedal, Leif Gunnar: «Guds hjerte og menneskets sjel. Momenter til analyse av sjelesorgens teologiske og dynamiske egenart» i Tidsskrift for Sjelesorg nr. 2/3 (1994), s.123-148 (25 s.).
 • Engedal, Leif Gunnar, «Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: refleksjoner og perspektiver» i Tidsskrift for sjelesorg 24, nr. 2 (2004), s. 84-95 (11 s.)
 • Huseby, Vegard, «Skriftemål i ungdomsarbeid» i Bård Eirik Hallesby Norheim (red.) Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid (Trondheim: Tapir, 2008) s. 167-171 (4 s.).
 • Okkenhaug, Berit: Når jeg ser ditt ansikt: Innføring i kristen sjelesorg (Oslo: Verbum, 2002) (263 s.).
 • Raustøl, Randi Camilla, «Vil du be for meg» i Bård Eirik Hallesby Norheim (red.) Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid (Trondheim: Tapir, 2008) s. 240-244 (4 s.).

Grunnleggende innføring i barne- og ungdomspsykologi (ca. 150 s.)

 • Fowler, James W. 1987. Faith Development and Pastoral Care. (Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 1987) (134 s.).
 • Halstensen, Kari, «Hvordan blir tillit til: om tilknytningsteori som nøkkel til å forstå dynamikken mellom tillit og mistillit i relasjonsdannelse» i Leif Gunnar Engedal et al. Red: Trygge rom: trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. (Oslo: Verbum, 2013) s. 81-100 (19 s.).

Sjelesorgens møte med aktuelle utfordringer (ca. 100 s.)

 • Dahle, Margunn S.: «Tweens' mediehverdag som missiologisk utfordring» i: Barnetro og trosopplæring : festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen (Bergen: Fagbokforlaget, 2014) s. 207-228 (21 s.)
 • Farstad, Maria: Skammens spor - avtrykk i identitet og relasjoner (Oslo: Conflux, 2011) (378 s.) (utvalg 80 s.).

Selvvalgt materiale om aktuelle utfordringer (ca. 150 s.):

 • Ekvik, Steinar: Tårer uten stemme. Når barn er blant dem som sørger. Oslo: Verbum, 2010) (108 s.).
 • Hermstad, Gunhild Nordgaard og Sjur Isaksen: «Den fortrolige samtalen med ungdom» i Leif Gunnar Engedal et al. (red.): Trygge rom: trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. (Oslo: Verbum, 2013) s. 276-290 (14 s.).
 • Kirkengen, Anna Louise: «Barndomsforgiftning skader livskraften» i Leif Gunnar Engedal et al. Red.: Trygge rom: trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (Oslo: Verbum, 2013) s. 63-80 (17.s.).
 • Kleiven, Tormod: «Hjelp til å snakke sant. Kristne miljøers utfordringer i møte med seksuelle krenkelser» i Leif Gunnar Engedal et al. (red.): Trygge rom: trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. (Oslo: Verbum, 2013) s. 190-208 (18 s.).
 • Malm, Magnus: De stumme bildene. Om den livslange vandringen fra bilde til Virkelighet (Oslo: Luther, 2003) (239 s.).
 • Strand, O. (2012). «Gutters sorg» i Tidsskrift for Sjelesorg (Oslo: Luther Forlag, Institutt for sjelesorg, Modum, 2012) nr. 1 s.4-15 (11 s.).

Online foredrag:

 • Dahle, Margunn Serigstad: «Key Values and Worldviews in the Disney Universe–. Offentlig forelesning ved Biola Center for Christianity, Culture and the Arts, mars 2015, med påfølgende panelsamtale: http://engagingmedia.info/key-values-and-worldviews-in-the-disney-universe/
 • Utvalgte foredrag på http://www.foclonline.org av følgende fagpersoner innen psykiatri og sjelesorg: Pablo Martinez, Richard Winther og Glynn Harrison