3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Alle versjoner:
3KL107 (2024—2025)
3KL107 (2023—2024)
3KL107 (2022—2023)
3KL107 (2021—2022)
3KL107 (2020—2021)
3KL107 (2019—2020)
3KL107 (2018—2019)
3KL107 (2017—2018)

Emnekode: 3KL107

Emnenavn: Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til den kristne troens innhold, samt erfaring med kristent ungdomsarbeid, som frivillig eller lønnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de unges livsvirkelighet
 • har grunnleggende kunnskap om generell utviklingspsykologi
 • har grunnleggende kunnskap om generell religionspsykologi, herunder trosutviklingsteorier, identitetsdannelse og sosialisering
 • har kunnskap om sunn og usunn trosutvikling
 • har kunnskap om sjelesorgens teori i møte med barn og unge

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskaper om utviklings- og religionspsykologi i møte med ungdom i kirkelig kontekst
 • kan integrere sjelesørgerisk perspektiv i kristent ungdomsarbeid og slik bidra til de unges livstolkning og livsmestring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan møte de unge i deres ulike livsutfordringer med en sjelesørgerisk forståelse

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføing i sjelesorg i møte med ungdom innenfor konteksten av kristent ungdomsarbeid. Emnet har to hoveddeler:

Den første delen er teoretisk og gir en grunnleggende innføring i fagområdene sjelesorgens teologi og barne- og utviklingspsykologi. Her vektlegges bl.a.forholdet mellom livs- og troshistorie, identitetsdannelse og sosialisering.

Den andre delen av emnet fokuserer konkrete utfordringer som unge mennesker står overfor, slike som skam og skyld, sorg, ensomhet, konkurransementalitet og stressmestring osv. Caser med erfaringer fra ungdomsarbeid vil tas opp og drøftes i gruppe og i praktiske rollespill - under veiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL107 tilbys som en kombinasjon av forelesninger og selvstudium, gruppearbeid med kasusdrøfting og rollespill, samt egne refleksjoner.

Undervisningen skjer som en kombinasjon av tre til fire obligatoriske digitale samlinger og to obligatoriske lokale kursdager. Mellom hver samling legges det til rette for selvstudium, samt arbeid med pensum og kasus.

Arbeidsomfang

Totalt 250 til 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at eksamen kan gjennomføres:

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning (80% oppmøte)
 • Arbeidskrav med følgende elementer (totalt ca. 1500 ord)

 • Refleksjon over pensumbok (ca. 500 ord)
 • Beskrivelse av en samtalesituasjon som inkluderer faglig refleksjon over samme samtalen (ca.1000 ord).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig individuell oppgave på 3000 ord.

Tema og problemstilling er selvvalgt, men må være godkjent av faglærer. Oppgaven arbeides med i siste del av semesteret.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig oppgavevurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 • KMEMP235 Sjelesorg (2 studiepoeng)
 • TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis (2 studiepoeng)
 • 4PTA354 Sjelesorg (2 studiepoeng)

Evaluering av emnet

Muntlig tilbakemelding i plenum for hver samling. Anonym evaluering ved emnets avslutning.

Tilbys som enkeltemne

Ja