4HSM203 Næringslivsetikk

Alle versjoner:
4HSM203 (2021—2022)
4HSM203 (2020—2021)
4HSM203 (2019—2020)
4HSM203 (2018—2019)
4HSM203 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM203

Emnenavn: Næringslivsetikk

Undervisningssemester:

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til  bachelor i økonomi og administrasjon eller innovasjon og ledelse

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra arbeid i organisasjoner.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og i innovasjon og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om typiske etiske dilemma i arbeids- og næringslivet
 • har kunnskap om faktorer som styrker og hemmer evnen til å ta gode etiske beslutninger
 • har kunnskap om hva som kreves for å utvikle dynamiske moralske kapabiliteter på individnivå - og moralske kulturer på organisasjons- og gruppenivå

Ferdigheter

Studenten

 • har evne til å identifisere etiske dilemma og gjennomføre reflekterte etiske vurderinger av hvordan slike dilemma kan løses
 • har evne til å vurdere, og lære av, egne etiske beslutninger
 • har evne til å ta en annen persons perspektiv og sette seg inn i andres opplevelse av virkeligheten
 • kan anvende etikkens begrepsapparat i praktiske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å evaluere og lære av egne beslutninger (metakognisjon)

Innhold

 • Typiske etiske dilemmaer i arbeids- og næringslivet
 • Typiske former for samfunnsansvar  
 • Hvordan styrke etikken i team og organisasjonskulturer
 • Hvordan avklare bedriftens samfunnsansvar
 • Spenningen mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • Organisasjonskultur, verdier og roller - mht etikk og samfunnsansvar
 • Verktøy og metoder i anvendt næringslivsetikk
 • Hans N. Hauges anvendte næringslivsetikk og samfunnsansvar

Arbeids- og undervisningsformer

 Forelesninger med gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer

Arbeidskrav

 • Skriftlig gruppeoppgave
 • Muntlig presentasjon av oppgaven i plenum

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, 48 timer

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer

Olsen, J.B. og Syse, H (2013): Næringslivsetikk og Samfunnsansvar. Oslo: Fagbokforlaget

Carson S.G., Kosber N., Skauge T. og Laudal T. (2014): Etikk for beslutnigstakere. Oslo: Cappelen og Damm (utvalgte deler)

4-6 artikler (oppgis ved studiestart)