4HSM203 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Alle versjoner:
4HSM203 (2021—2022)
4HSM203 (2020—2021)
4HSM203 (2019—2020)
4HSM203 (2018—2019)
4HSM203 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM203

Emnenavn: Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til  bachelor i økonomi og administrasjon eller innovasjon og ledelse

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra arbeid i organisasjoner.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og i innovasjon og ledelse

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om typiske etiske dilemma i arbeids- og næringslivet
 • har kunnskap om faktorer som styrker og hemmer evnen til å ta begrunnede etiske beslutninger
 • har kunnskap om hva som kreves for å utvikle dynamiske moralske kapabiliteter på individnivå - og moralske kulturer på organisasjons- og gruppenivå
 • har grunnleggende kunnskap om teorier og modeller om bedrifters samfunnsansvar og bærekraft

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere etiske dilemma og gjennomføre reflekterte etiske vurderinger av hvordan slike dilemma kan løses
 • kan anvende etikkens begrepsapparat i praktiske problemstillinger
 • kan drøfte bedrifters arbeid innen samfunnsansvar og bærekraft basert på arbeid med relevante begreper, teorier og rammeverk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan evaluere og lære av egne beslutninger (metakognisjon)
 • kan vurdere, og lære av, egne etiske beslutninger
 • kan ta en annen persons perspektiv og sette seg inn i andres opplevelse av virkeligheten
 • kan analysere og reflektere over faglige og praktiske utfordringer knyttet til bærekraft, ansvar og lønnsomhet

Innhold

 • Typiske etiske dilemmaer i arbeids- og næringslivet
 • Typiske former for samfunnsansvar  
 • Hvordan styrke etikken i team og organisasjonskulturer
 • Hvordan avklare bedriftens samfunnsansvar
 • Spenningen mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • Organisasjonskultur, verdier og roller - mht etikk og samfunnsansvar
 • Verktøy og metoder i anvendt næringslivsetikk
 • Hans N. Hauges anvendte næringslivsetikk og samfunnsansvar

Arbeids- og undervisningsformer

 Forelesninger med gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at en skal kunne gå opp til eksamen i emnet:

 • Skriftlig gruppeoppgave. 1200 ord (+/- 20 %)
 • Muntlig presentasjon av oppgaven i plenum

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, 48 timer.   3000 ord (+/- 20 %)

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Carson S. G. og Skauge T. (2019): . Etikk for beslutningstakere: virksomhetens bærekraft og samfunnsansvar [2. utg.]. Oslo: Cappelen og Damm (308 s.). 

Kvalnes Ø. (2012) Etikk og samfunnsansvar. Oslo: Universitetsforlaget (161 s.)

469 sider