Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Emnekode: 3KL212

Emnenavn: Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL212 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

3KL101, årsstudium i KRL eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i studieprogrammene

 • Bachelor i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)
 • Bachelor i Kommunikasjon, livssyn og medier (KLM)

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har god innsikt i sentrale kommunikasjonsteoriers faglige og verdimessige forutsetninger
 • har god kjennskap til ulike tilnærmingsmåter for livssynsanalyse av medietekster
 • har god forståelse for argumentasjon i kristen apologetikk

Ferdigheter

 • kan vurdere sentrale kommunikasjonsteoriers verdimessige forutsetninger ut fra et kristent livssynsperspektiv
 • kan bruke livssynsteori som utgangspunkt for tekstanalyse av medietekster generelt og filmtekster spesielt
 • kan analysere og vurdere argumenter, og formulere holdbare argumenter

Kompetanse

 • har respekt for kommunikasjonsprosesser
 • har bevissthet om egne og andres livssynsmessige forutsetninger
 • viser respekt for argumentasjon og dialog

Innhold

3KL212-1 Kommunikasjonsteori og livssyn

Denne delen viderefører kommunikasjonsteori som tema fra KL101-1, med fokus på en drøfting av ulike aktuelle teorier og tilnærmingsmåter ut fra et kristent livssynsperspektiv.

3KL212-2 Praktisk livssynsanalyse og formidling

Denne delen viderefører livssynsanalyse som tema fra KL101-2, med vekt på livssynsteori som perspektiv i tekstanalyse. Bruken av relevant analyseverktøy – som gir mulighet til å kunne beskrive livssynsfenomen i en gitt kontekst på en saksvarende, empatisk og kritisk måte – står sentralt. Fokus rettes særlig mot et utvalg aktuelle filmer.

3KL212-3 Argumentasjon i kristen apologetikk

Denne delen viderefører apologetikk som tema fra KL101-4 og KL211-1, med fokus på bruken av argumentasjon i kristen apologetikk. Delemnet løfter fram argumentasjonens idealer og begrensninger.  

Arbeids- og undervisningsformer

3KL212 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For begge variantene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes. For fjernstudenter skjer den påfølgende undervisningen i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med veksling mellom forelesninger og seminarer. Arbeidet med to innleveringsoppgaver (à 1500 ord (pluss minus 15 %)) under veiledning av faglærer, utgjør en sentral del av læringsprosessen i emnet - sammen med forberedelse og gjennomføring av muntlig formidlingsoppgave.

****************************************************

 

 Obligatoriske kursdager 14. – 16. februar 2018. Innlevering 17. april.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning b) Godkjent muntlig formidlingsoppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL212 består av to innleveringsoppgaver á 1500 ord (pluss/minus 15 prosent).  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Med forbehold om endringer

3KL212-1 Kommunikasjonsteori og livssyn

Pensum (173 s.)

 • Dahle, Lars: –Vidvinkelperspektiv på medie- og kultursituasjonen–, i Innsyn Tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt, nr. 2, 2002, s. 11-16 (6 s.).
 • Dahle, Lars: –Formidling, fellesskap og forankring – om kristen medieforkynnelse som kommunikasjon–, i Innsyn – tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt, nr. 2, 2003, , s. 54-58 (5 s.).
 • Schultze, Quentin: Communicating for life: Christian stewardship in community and media. (Grand Rapids: Baker Book House, 2000) (162 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Fiske, John: Kommunikationsteorier. En Introduktion. (Stockholm: Wahlström & Widstand, 1997).  

3KL212-2 Praktisk livssynsanalyse og formidling

Pensum (363 s.)

 • Dahle, Margunn Serigstad: På sporet av livssyn. Utvikling og utprøving av eit analyseverktøy – med ungdom som case. (Bergen: Norsk Lærerakademi, 2002) (Kap. 1, 2, 4 og 5. 100 s.).
 • Hiebert, Paul G.: –The flaw of the excluded middle–, i Missiology 1982, nr. 10, s. 35-47 (12 s.).
 • Redse, Arne: Mennesket i Guds verden. Kristen tro og livstolkning. (Bergen: Fagbokforlaget, 1999) s. 16-22 og 25-30 (13 s.).
 • Watkins, Tony: Focus: The Art and Soul of Cinema. (Carlisle: Damaris Publishing/Authentic Media, 2007) (208 s.)

eller

 • Johnston, Robert K.: Reel Spirituality: Theology and Film in Dialogue [Engaging Culture Series] (Grand Rapids: Baker Academic, 2006; 2nd ed.) 270 s.
 • Et utvalg populærkulturelle uttrykk, med vekt på filmer, tilsvarende ca. 30 s.

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Couch, Steve (red.): Matrix Revelations. A thinking fan–s guide to the Matrix trilogy. (Southampton: Damaris Publishing, 2003).
 • Godawa, Brian: Hollywood worldviews: Watching films with wisdom and discernment. (Downer–s Grove: InterVarsity Press, 2002)
 • Sire, James W.: How to read slowly: A Christian guide to reading with the mind. (Downers Grove: InterVarsity Press, 1978).
 • Sire, James W.: Václav Havel: The intellectual conscience of international politics. An introduction, appreciation & critique (Downer's Grove: InterVarsity Press, 2001).
 • Aadnanes, Per M.: Det nye tusenårsriket. New Age som livssyn. Acta Humaniora 20 (Oslo: Universitetsforlaget, 1997).

3KL212-3 Argumentasjon i kristen apologetikk

Pensum (263 s.)

 • Cook, David: – Logic– i Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006) s 404-406 (3 s.) .
 • Ciocchi, D.M.: –Contradiction and non-contradiction– i Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006) s. (176-179) (5 s.).
 • Sire, James: Why Good Arguments often Fail: Making a More Persuasive Case for Christ (InterVarsity Press, Leicester 2006) s.15-155 (140 s)
 • Sire, James: A Little Primer on Humble Apologetics. (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2006). (111 s.).
 • Wood, W.J.: –Epistemology– i i Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006) s. 237-241 (4 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Brooks, Ronald M og Norman L. Geisler: Come, Let Us Reason. An Introduction to Logical Thinking. (Grand Rapids: Baker, 1990)

Alle versjoner