IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse

Alle versjoner:
IKF210 (2020—2021)
IKF210 (2018—2019)
IKF210 (2017—2018)

Emnekode: IKF210

Emnenavn: Verdensbilde/virkelighetsforståelse

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Bestått årsstudiet i interkulturell forståelse, interkulturell kommunikasjon, kristendomskunnskap, pedagogikk eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Inngår som valgfritt emne i

 • Bachelor i interkulturell forståelse
 • Bachelor i religion og kultur
 • Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier

Innledning

Emnet bygger videre på interkulturell forståelse på grunnivå og har en flerfaglig teoretisk tilnærming med vekt på kultur- og religionsforståelse.  Formålet med emnet er at studentene skal tilegne seg en grundig forståelse av "verdensbilder" for å kunne identifisere og reflektere over hvordan grunnleggende oppfatninger av virkeligheten former de samfunn vi lever i.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om begrepet "verdensbilde", dets opprinnelse og historisk utvikling
 • bred kunnskap om forholdet mellom kultur og virkelighetsforståelse
 • bred kunnskap om forholdet mellom religion og virkelighetsforståelse

Ferdighet

Studenten kan

 • anvende virkelighetsforståelse til å analysere underliggende aspekt ved den kulturelle og religiøse utvikling i Europa
 • drøfte hvordan virkelighetsforståelsen påvirker og påvirkes av den kulturelle og religiøse oppfatning

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om hvordan virkelighetsforståelsen, de dype aspekt ved kultur og religion påvirker dagens samfunn
 • kan analysere kulturelle og religiøse sider ved samfunnet på bakgrunn av en tilegnet forståelse av hvordan de ofte ubevisste eller selvfølgeliggjorte deler av våre væremåter og oppfatninger er styrende for kulturelle og religiøse utrykk

Innhold

Emnet har en flerfaglig forankring basert på interkulturell forståelse med vekt på antropologi, religionsvitenskap og interkulturell kommunikasjon. Emnet bygger også i noen grad på elementer innenfor filosofi og vestlig idéhistorie.

Ved å forstå hvordan ulike tidsepoker i Europa har gitt forskjellige premisser for hvordan man oppfatter virkeligheten, vil studentene kunne identifisere og drøfte hvordan slike grunnleggende forståelser av virkeligheten er med og former både kulturelle og religiøse væremåter og oppfatninger. Disse tidsepokenes premisser for virkelighetsforståelse er i større eller mindre grad fortsatt med på å forme dagens samfunn, som har beveget seg fra å være monokulturelt / monoreligiøst til en stigende grad av mangfold. Også i dagens mangfold er det noen virkelighetsforståelser som er dominerende. Dette er en underliggende spenning i den kulturelle og religiøse utvikling som man får en større forståelse av gjennom å tilegne seg kunnskap om virkelighetsforståelsens rolle i utforming av kultur og religion.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger.

Arbeidsomfang

ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

 • 5 timers skriftlig prøve under eksamensvilkår.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Pensumlitteraturen er på ca. 750 sider.

NB! Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium.

Hiebert, P.G (2008). Transforming Worldveiws: An Anthropological Understanding of How People Change. Grand Rapids: Baker Academic, s. 13 -30; 89-104. (55 s.)

Naugle, D. K. (2002). Worldview - The History of a Concept. Cambridge, U.K., William B. Eerdmans Publishing: s. 55-252. (197 s.)

Rosling, H. (2018) Factfullness – ti knep som hjelper deg å forstå verden. Oslo, Cappelen Damm. s. 1-17. (17 s.)

Ruud, A.E. (2017) Langtvekkistan – grunnlagsproblemer I studier av Asia og Afrika. Bergen, Fagbokforlaget. s. 41-56. (15 s)

Sire, J. W. (2009). The Universe Next Door - A basic Worldview Catalogue (5. Utg). Downers Grove, IL: Inter Varsity Press. (285 s.)

*Strand, S.E. (2018). Virkelighetsforståelse - en nøkkel til kultur og religion. Upublisert (160 s.)

Tvedt, T. (2016) Norske Tenkemåter Oslo, Aschehoug. s. 132-155. (23 s.)