IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse

Alle versjoner:
IKF210 (2020—2021)
IKF210 (2018—2019)
IKF210 (2017—2018)

Emnekode: IKF210

Emnenavn: Verdensbilde/virkelighetsforståelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Årsenhet (60 stp) i IKF/IK eller tilsvarende er anbefalt, men også 60 stp  i et samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fag gir grunnlag for opptak. Emnet kan også tas som valgfag i journalistikk, sosialfag, eller lærerutdanning.

Relevans i studieprogrammet

Inngår som valgemne i

  • Bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Formålet er at studenten skal tilegne seg innsikt i hvordan grunnleggende antakelser om virkeligheten former hvordan vi tenker og handler. Ved en tilegnelse av større innsikt i hvordan vi selv forstår og handler ut fra vår historie og omgivelser, kan vi bedre forstå hvordan også medlemmer av andre samfunn får sine forståelser og handlinger formet fra sine respektive kontekster.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om begrepet virkelighetsforståelse, dets opprinnelse og senere bruk
  • kunnskap om hvordan mennesker tilegner seg en forståelse av virkeligheten, og hvordan denne virkelighetsforståelse former hvordan mennesker tenker og handler.
  • kunnskap om forholdet mellom kultur, religion og virkelighetsforståelse
  • kunnskap om forskjellige epoker i Europeisk historie og hovedelementer i virkelighetsforståelsen i de respektive epoker. 
  • kunnskap om hvordan virkelighetsforståelse endres på individnivå og i samfunnet.

Ferdighet

Studenten kan

  • reflektere rundt kulturelle og religiøse endringer i Europa ut fra et virkelighetsforståelses perspektiv
  • reflektere rundt hvordan virkelighetsforståelsen påvirker og påvirkes av den kulturelle og religiøse oppfatning
  • anvende metoder for å forske på virkelighetsforståelse.

Generell kompetanse

Studenten

  • har kunnskap om hvordan virkelighetsforståelse former kulturelle og religiøse væremåter og oppfatninger på individ nivå og i samfunnet.

Innhold

Hvorfor tenker du slik du gjør, og hvorfor tenker vi forskjellig? Både tidsforskjeller og kulturelle kontekster har formet og former forskjellige måter å tenke på. Alle samfunn former sine forståelser av virkeligheten som igjen (er med på å prege) former hvordan medlemmer i de enkelte samfunn tenker og handler slik de gjør. Hva som er logisk, og hva som er rett og galt er store kategorier hvor mennesker tenker forskjellig avhengig av den kontekst de lever i. Samtidig er det store individuelle forskjeller på hvordan vi tenker også innad i et samfunn. Hvor kommer alle disse forskjellige måter å tenke på, og hvorfor er det også mange fellesnevnere i både historiske epoker og i kulturelle kontekster? Dette er spørsmål som besvares i emnet virkelighetsforståelse/verdensbilde.

Ved å forstå hvordan ulike tidsepoker i Europa har gitt forskjellige premisser for hvordan man oppfatter virkeligheten, og hvordan virkelighetsforståelsen legger premisser for kulturelle og religiøse være- og tenkemåter vil studenten kunne identifisere, drøfte og reflektere rundt egen forståelse av samfunnet en er en del av, og dermed i større grad være i stand til å forstå andre kulturelle og religiøse kontekster. 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger.

Arbeidsomfang

ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

Skoleeksamen, 5 timer.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer

Pensumlitteraturen er på ca. 750 sider.

NB! Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium.

Hiebert, P.G (2008). Transforming Worldveiws: An Anthropological Understanding of How People Change. Grand Rapids: Baker Academic, s. 13 -30; 89-104. (55 s.)

Naugle, D. K. (2002). Worldview - The History of a Concept. Cambridge, U.K., William B. Eerdmans Publishing: s. 55-252. (197 s.)

Rosling, H. (2018) Factfullness - ti knep som hjelper deg å forstå verden. Oslo, Cappelen Damm. s. 1-17. (17 s.)

Ruud, A.E. (2017) Langtvekkistan - grunnlagsproblemer I studier av Asia og Afrika. Bergen, Fagbokforlaget. s. 41-56. (15 s)

Sire, J. W. (2009). The Universe Next Door - A basic Worldview Catalogue (5. Utg). Downers Grove, IL: Inter Varsity Press. (285 s.)

*Strand, S.E. (2018). Virkelighetsforståelse - en nøkkel til kultur og religion. Upublisert (160 s.)

Tvedt, T. (2016) Norske Tenkemåter Oslo, Aschehoug. s. 132-155. (23 s.)