4ØKAD202 Videregående mikroøkonomi

Alle versjoner:
4ØKAD202 (2022—2023)
4ØKAD202 (2021—2022)
4ØKAD202 (2020—2021)
4ØKAD202 (2019—2020)
4ØKAD202 (2018—2019)
4ØKAD202 (2017—2018)

Emnekode: 4ØKAD202

Emnenavn: Videregående mikroøkonomi

Undervisningssemester:

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Avlagt eksamen i 4HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på avlagt eksamen i 4HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi. I tillegg anbefales det at man har avlagt eksamen i 4ØKAD201 Matematikk for økonomer eller at matematikken studeres i samme semesteret.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon.

Innledning

Emnet er en videreføring av emner som allerede er påbegynt i Grunnleggende mikroøkonomi samt introduksjon av mer avanserte emner. Mens emnet i Grunnleggende mikroøkonomi vektla en intuitiv introduksjon til mikroøkonomiske emner, vil dette emnet vektlegge en metodiske, analytisk og matematisk tilnærming.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten kan

 • redegjøre for hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester
 • beskrive hvordan bedriftens ønske om maksimal profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi
 • kunne redegjøre for forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse, monopol og oligopol
 • forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under ulike markedsforhold
 • forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand
 • gi en elementær fremstilling av hva som menes med generell likevekt
 • fremstille årsaker til markedssvikt og hva myndighetene kan gjøre for å korrigere markedssvikt
 • forklare hvordan ulike markedsinngrep påvirker den økonomiske effektiviteten

 

Ferdighet
Studenten

 • kan analysere grunnleggende mikroøkonomiske problemstillinger verbalt, grafisk og matematisk.

 

Generell kompetanse

 • Studenten har en grunnleggende forståelse for hvilke økonomiske motiver de ulike aktørene i en markedsøkonomi har og hvordan de foretar økonomiske optimale beslutninger. Emnet vil også øke studentens kompetanse i å tilegne seg økonomiske problemstillinger på en analytisk og systematisk måte.

Innhold

A) Konsumentenes tilpasning: Budsjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning; Virkning av pris- og inntektsendringer; Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter
B) Bedrifters tilpasning: Produksjonsteori; Optimal bruk av innsatsfaktorer; Kostnadsteori; Profittmotivet
C) Markedsteori: Fullkommen konkurranse; Monopol; Oligopol; Spillteori
D) Generell likevektsteori
E) Velferdsteori
F) Markedssvikt

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir gitt ordinære forelesninger samt mulighet for gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 1 obligatorisk innlevering

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

 • Kalkulator

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

4ØKADM106

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

Sommervoll, Dag E. Matematikk for økonomifag. 3. utg. (2016). Gyldendal Akademisk.