4ØKAD202 Videregående mikroøkonomi

Alle versjoner:
4ØKAD202 (2022—2023)
4ØKAD202 (2021—2022)
4ØKAD202 (2020—2021)
4ØKAD202 (2019—2020)
4ØKAD202 (2018—2019)
4ØKAD202 (2017—2018)

Emnekode: 4ØKAD202

Emnenavn: Videregående mikroøkonomi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi.

Anbefalte forkunnskaper

4ØKAD201 Matematikk for økonomer.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon.

Innledning

Emnet er en videreføring av emner som allerede er påbegynt i Grunnleggende mikroøkonomi samt introduksjon av mer avanserte emner. Mens emnet i Grunnleggende mikroøkonomi vektla en intuitiv introduksjon til mikroøkonomiske emner, vil dette emnet vektlegge en metodiske, analytisk og matematisk tilnærming.

Undervisningen foregår på engelsk og norsk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester
 • beskrive hvordan bedriftens ønske om maksimal profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi
 • kunne redegjøre for forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse, monopol og oligopol
 • forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under ulike markedsforhold
 • forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand
 • gi en elementær fremstilling av hva som menes med generell likevekt
 • fremstille årsaker til markedssvikt og hva myndighetene kan gjøre for å korrigere markedssvikt
 • forklare hvordan ulike markedsinngrep påvirker den økonomiske effektiviteten

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere grunnleggende mikroøkonomiske problemstillinger verbalt, grafisk og matematisk.

Generell kompetanse

 • Studenten har en grunnleggende forståelse for hvilke økonomiske motiver de ulike aktørene i en markedsøkonomi har og hvordan de foretar økonomiske optimale beslutninger. Emnet vil også øke studentens kompetanse i å tilegne seg økonomiske problemstillinger på en analytisk og systematisk måte.

Innhold

A) Konsumentenes tilpasning: Budsjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning; Virkning av pris- og inntektsendringer; Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter

B) Bedrifters tilpasning: Produksjonsteori; Optimal bruk av innsatsfaktorer; Kostnadsteori; Profittmotivet

C) Markedsteori: Fullkommen konkurranse; Monopol; Oligopol; Spillteori

D) Generell likevektsteori

E) Velferdsteori

F) Markedssvikt

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir gitt ordinære forelesninger samt mulighet for gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 1 obligatorisk innlevering

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

 • Kalkulator

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

4ØKADM106

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.