4PTL231 Bacheloroppgave i praktisk teologi og ledelse

Alle versjoner:
4PTL231 (2024—2025)
4PTL231 (2023—2024)
4PTL231 (2022—2023)
4PTL231 (2021—2022)
4PTL231 (2020—2021)
4PTL231 (2019—2020)
4PTL231 (2018—2019)

Emnekode: 4PTL231

Emnenavn: Bacheloroppgave i praktisk teologi og ledelse

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Årstudium i praktisk teologi og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelor i praktisk teologi og ledelse. Studentene må velge enten PTL231 Bacheloroppgave i PTL eller PTL235 Bachelorprosjekt i PTL.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskap om ett spesifikt tema innen praktisk teologi i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn
 • har bred kunnskap om ulike metoder innenfor praktisk teologi
 • har grunnleggende forståelse for kirkens rolle i samfunnet
 • kjenner til ulike teologiske metoder og kan bruke disse inn mot praktisk teologi

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere praktiskteologiske- og/eller ledelsesfaglige problemstillinger som krever utredning, kvalitetsforbedring eller utvikling
 • kan utforme prosjektbeskrivelse for eget arbeid
 • kan reflektere over metodiske problemstillinger i det faglige arbeidet med aktuelle problemstillinger i kirke og samfunn og i tilknytning til egne erfaringer og praksis
 • kan vurdere kritisk og drøfte sammenhengen mellom teori og praksis i lys av teologi og ledelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innhente kunnskap om relevante spørsmål og tilegne seg kunnskap ved hjelp av forskningsbasert litteratur, og kan henvise til ulike kilder
 • kan presentere og utveksle sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kan bidra til prosesser som fremmer nytenking og innovasjon
 • kan ta imot veiledning i gruppe og på tomannshånd

Innhold

Emnet sikter mot å integrere kunnskaper og erfaringer studenten har fått i løpet av bachelorstudiet. Emnet gir en erfaring av å bruke ulike praktisk-teologiske metoder og av disses sammenheng med andre metoder innenfor teologisk arbeid.

Emnet går over hele studieåret. Om høsten er studenten i prosess med oppgavens design og innlesing. I vårsemesteret arbeides det med selve bacheloroppgaven.

Gjennom årets fire samlinger blir studenten introdusert for akademisk oppgaveskriving. Emnet gir således en fordypet forståelse av metodisk arbeid med praktisk-teologiske problemstillinger med sikte på å kunne behandle disse i rammen av arbeidet med en bacheloroppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med bacheloroppgaven er i stor grad et selvstendig arbeid.

Studenten tildeles veileder i desember, og har tilgang på inntil tre veiledninger i løpet av oppgaveperioden.

Fire seminarer i løpet av året: Høst

 • Heldags skriveseminar og innføring i bacheloroppgaven
 • Halvdags seminar (m/ presentasjon) med fokus på oppgavedesign

Vår

 • Halvdags seminar (m/ presentasjon) med fokus på metode
 • Sluttseminar (m/ presentasjon) med fokus på funn og konklusjoner

Arbeidsomfang

Antatt arbeidsmengde er ca. 500-600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at bacheloroppgave kan leveres:

 • minst 80 prosent fremmøte på årets fire samlinger (samlet)
 • notat og presentasjon av oppgavedesign. Studenten skal til siste samling i høstsemesteret levere og presentere et notat på 1500 ord (+/- 20 prosent) der sentrale deler av oppgaven er tegnet ut:
  • Problemstilling eller forskningsspørsmål,
  • Materiale
  • Teori
  • Fremdriftsplan
 • notat og presentasjon av valgt metode: Studenten skal til første samling i vårsemesteret levere og presentere et notat på 1500 ord (+/- 20%) der metoden for oppgaven er beskrevet.
 • presentasjon av sine første funn og konklusjoner på sluttsseminaret

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet består av:

 • en bacheloroppgave på 10000 ord (+/- 20 prosent)
 • en justerende muntlig prøve knyttet til bacheloroppgaven og læringsutbyttebeskrivelsene for emnet

Bacheloroppgaven må vurderes til bestått for å kunne gjennomføre muntlig eksamen. Muntlig prøve må vurderes til bestått for å få karakter i emnet. Dersom muntlig prøve vurderes som «ikke bestått», må kandidaten levere ny oppgave.

Justerende muntlig betyr at karakteren kan gå opp eller ned én karakter i forhold til karakteren på bacheloroppgaven.

Den endelige karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøven, og kan justeres inntil en karakter opp eller ned i forhold til den skriftlige karakteren.

Tillatte hjelpemidler

Bacheloroppgave: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjenes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

PTL235/4PTL235 Bachelorprosjekt i praktisk teologi og ledelse 20 sp.

Emnesperre

PTL235 Bachelorprosjekt i praktisk teologi og ledelse

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Med forbehold om endringer

 • Austad, T. (2. oppl. 2010). Tolkning av kristen tro. Metodespørsmål i systematisk teologi. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 195 sider.
 • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag. Samvittighet og selvkritikk. Bergen: Fagbokforlaget. 168 sider.
 • Osmer, R. R. (2008). Practical Theology. An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans Publishing, s. 31-241. 211 sider.
 • Rognsaa, Aa. (2015). Bacheloroppgaven. Skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforlaget. 184 sider.
 • Swinton, J. & Mowat, H. (2006). Practical Theology and Qualitative Research. London: SCM. 260 sider

Supplerende litteratur

 • Graham, E., Walton H. & Ward, F. (2005). Theological Reflection. Methods. London: SCM. 300 sider.
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt. 224 sider