MGL5FOU201 FOU-oppgave

Alle versjoner:
MGL5FOU201 (2024—2025)
MGL5FOU201 (2023—2024)
MGL5FOU201 (2022—2023)
MGL5FOU201 (2021—2022)
MGL5FOU201 (2020—2021)
MGL5FOU201 (2019—2020)

Emnekode: MGL5FOU201

Emnenavn: FOU-oppgave

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Innledning

FoU-oppgaven skal være profesjonsrettet og introduseres som en oppstart av mastertema eller som forberedelse til masterarbeidet. Studentene forplikter seg ikke på temaet, men studentene anbefales å bruke FoU-oppgaven som utforsking av kommende masterarbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført oppgave har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for 1-7/5-10-trinn innenfor eget prosjektområde
 • har  innsikt i forskingsetiske dilemma og forskingsmetode som er relevant for eget forskingsområde/prosjekt
 • har oversikt og forståelse av aktuell og relevant forskingslitteratur

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante metoder i et forskings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over vitenskapsteoretiske og forskingsetiske implikasjoner av eget prosjekt
 • kan vurdere sammenhengen mellom eget forskings- og utviklingsprosjekt og praksis
 • kan følge forskingsetiske normer
 • kan drøfte resultat av forskings- og utviklingsprosjekt på kolleganivå og framstille eget prosjekt for medstudenter og lærere

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et FoU-arbeid
 • har innsikt i sentrale faglige, fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan drøfte relevante forskingsetiske problemstillinger
 • kan reflektere over valg av metode og relevant vitenskapsteori i  forskings- og utviklingsarbeid knyttet til masterfaget
 • kan formidle et praksisrelevant faglig emne skriftleg og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Innhold

Studenten skal skrive en FoU-oppgave om et selvvalgt emne som har praksisrelevans.

Arbeidskrav

 • Delta i introduksjonskurs i vitenskapsteori og metode
 • Innen fastsatt frist levere utkast til problemstilling og justere denne i samarbeid med veileder
 • Obligatorisk forhåndsgodkjenning av litteraturliste (ca 300 sider) til FoU-oppgaven
 • Delta i forskningsseminar knyttet til masterfaget
 • Delta i én obligatorisk gruppeveiledning og én obligatorisk individuell veiledning

 

 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig fagtekst. Omfang: 5000 ord, +/-10 %

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

FoU-oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Oppgaven må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven.

Praksis

Ingen.

Pensum

Med forbehold om endringer.

Litteratur

Postholm, M. B., og Jacobsen, D.I. (2011). Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (147 sider)

Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students. Sage.

Støren, I. (2013). Bare søk. Praktisk veiledning i å skrive litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm

Anbefalt litteratur

Busch, T. (2013).  Akademisk skriving for bachelor og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dalland, O. (2007).  Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal akademisk.

Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic techniques. Sage.