MGL5FOU201 FOU-oppgave

Alle versjoner:
MGL5FOU201 (2024—2025)
MGL5FOU201 (2023—2024)
MGL5FOU201 (2022—2023)
MGL5FOU201 (2021—2022)
MGL5FOU201 (2020—2021)
MGL5FOU201 (2019—2020)

Emnekode: MGL5FOU201

Emnenavn: FOU-oppgave

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk oppgave i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Studentene skal skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave i kombinasjon mellom et undervisningsfag og faget pedagogikk og elevkunnskap. Oppgaven skal være bestått før studentene kan begynne på masteroppgaven (rammeplan for GLU §3.5).

FoU-oppgaven skal være profesjonsrettet og introduseres som en oppstart av mastertema eller som forberedelse til masterarbeidet. Studentene forplikter seg ikke på temaet, men studentene anbefales å bruke FoU-oppgaven som utforsking av kommende masterarbeid.

FoU-oppgave knyttes primært til studentenes masterfag. Studenter som velger Profesjonspedagogikk som masterfag skriver FoU-oppgaven i sitt andre 60 stp. fag (MGL5MA202 (høst) MGL1NO201 (vår)). De får en pedagog som veileder.

Studenter som har valgt masterfaget Begynneropplæring skriver sin FoU-oppgave knyttet til valgt fordypning, enten matematikk (fagkode) eller norsk (fagkode). FoU-oppgaven skrives i vårsemesteret.

Det åpnes opp for å søke om å få skrive FoU-oppgave i MGL5NA201, MG5MU201, MGL5KØ201 eller MGL5KH201 (siste fag, f.o.m. høst 2022), men det vil ikke bli gjort tilpasninger i disse fagene. FoU-oppgave knyttet til disse fagene skrives i vårsemesteret.

Læringsutbytte

Etter fullført oppgave har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for 5.-10.-trinn innenfor eget prosjektområde
 • har  innsikt i forskingsetiske dilemma og forskingsmetode som er relevant for eget forskingsområde/prosjekt
 • har oversikt og forståelse av aktuell og relevant forskingslitteratur

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante metoder i et forskings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over vitenskapsteoretiske og forskingsetiske implikasjoner av eget prosjekt
 • kan vurdere sammenhengen mellom eget forskings- og utviklingsprosjekt og praksis
 • kan følge forskingsetiske normer
 • kan drøfte resultat av forskings- og utviklingsprosjekt på kolleganivå og framstille eget prosjekt for medstudenter og lærere

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et FoU-arbeid
 • har innsikt i sentrale faglige, fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan drøfte relevante forskingsetiske problemstillinger
 • kan reflektere over valg av metode og relevant vitenskapsteori i  forskings- og utviklingsarbeid knyttet til masterfaget
 • kan formidle et praksisrelevant faglig emne skriftleg og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Innhold

Studenten skal skrive en FoU-oppgave om et selvvalgt emne som har praksisrelevans.

Arbeidskrav

 • Delta i introduksjonskurs i vitenskapsteori og metode
 • Analyse av en artikkel i forkant av FoU- seminar.

 

 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig fagtekst. Omfang: 5000 ord, +/-10 %

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

FoU-oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Oppgaven må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven.

Praksis

Ingen.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Litteratur:

Postholm, M. B., og Jacobsen, D.I. (2018) Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm.

Støren, I. (2013). Bare søk. Praktisk veiledning i å skrive litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm.

Ressurser.

Anker, T. (2020). Analyse i praksis. En håndbok for masterstudenter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dalland, O. (2007). Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal akademisk.

Everett, E. L. & Furuseth, I. (2019). Masteroppgaven. Hvordan begynne -og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget

Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic techniques. Sage.

Kallestad, Å. H. (2015). Å skrive fag. Bergen: Fagbokforlaget

Krogtoft, M. & Sjøvoll J. (2018) Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Lesth, A. B. & Tellmann, S. M. (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? Oslo: Cappelen Damm Akademisk 

Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students. Sage.

Tufte P.A. (2018) Hvordan lese kvantitativ forskning? Oslo: Cappelen Damm Akademisk