3JO210A Global journalistikk - studietur

Alle versjoner:
3JO210A (2024—2025)
3JO210A (2023—2024)
3JO210A (2022—2023)
3JO210A (2021—2022)
3JO210A (2020—2021)
3JO210A (2019—2020)
3JO210A (2018—2019)
3JO210A (2017—2018)

Emnekode: 3JO210A

Emnenavn: Global journalistikk - studietur

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

JO111 Journalistikk 1, JO101 Samfunnskunnskap for journalister, JO112 Journalistikk 2.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i journalistikk, men studenten kan velge enten variant 3JO210 A eller 3JO210B.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om globaliseringens utfordringer for journalistikken
 • kjenner til en annen mediekultur enn den norske
 • kan forklare mulige sammenhenger mellom journalistikk og demokratibygging i en gitt geografisk kontekst
 • har kunnskap om grunnleggende teorier om samfunn og kultur

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for journalistiske ideologier i et globalt perspektiv
 • kan lage journalistikk om eller fra andre samfunn enn det norske

Generell kompetanse

Studenten

 • kan sette seg inn i journalistikkens kulturelle og samfunnsmessige kontekst
 • kan vise forståelse og respekt for andre samfunn og for mennesker som lever og arbeider under andre rammevilkår

Innhold

Emnet er lagt opp med forelesninger og seminarer ved NLA Høgskolen kombinert med et cirka fire uker langt studieopphold i Øst-Afrika.

Det fokuseres på hvordan globaliseringen påvirker journalistikken både i Norge og i andre deler av verden, og det ses på i hvilken grad journalistiske verdier kan sies å være universelle eller knyttet til et bestemt samfunn.

Studieturen tar sikte på å undersøke journalistikkens rolle i et samfunn som er annerledes enn det norske, med særlig henblikk på medienes rolle i demokratiseringsprosesser. Man søker også å forstå viktige sosiale og kulturelle forhold som påvirker utviklingen i landet en besøker. Under studieturen vil det være undervisning, ekskursjoner og utstrakt bruk av lokale forelesere.  Studentene får arbeidsoppgaver under oppholdet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppeoppgaver, ekskursjoner og selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

 • Tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og ekskursjoner på studieturen
 • Gjennomføring av oppgaver på studieturen

Studentene må delta i minst 80 prosent av den obligatoriske undervisningen. Det gis normalt ikke adgang til avsluttende vurdering i emnet dersom fravær overstiger 20 prosent.

Ved ikke godkjent arbeidsoppgave har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Oppgave på 2000 ord (+/- 15 prosent)

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

3JO210A overlapper 10 studiepoeng med 3JO204 Studietu

Emnesperre

3JO210B Global journalistikk prosjektoppgave

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

 Studentene evaluerer emnet ved semesterslutt

Andre bestemmelser

Studieturen krever alminnelig god fysisk og psykisk helse. Antall plasser på studieturen er begrenset, og det kreves et visst antall for å kunne gjennomføre. Utgifter i forbindelse med turen dekkes av studenten selv.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Med forbehold om endringer.

Cirka 700 sider

Litteratur merket ¤ fås i digitalt kompendium.

 • ¤ Andresen, Kenneth (2008) Fikseren - mer enn journalistens usynlige hjelper? Norsk Medietidsskrift 15(2), 146-149 (4 s.)
 • Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen (red.) (2009): Dekke verden. Lærebok i utenriksjournalistikk. Kristiansand, IJ-forlaget. S. 13-156, 209-348, (248 s.)           
 • ¤ Krøvel, Roy og Kristin  Skare Orgeret (red.) (2012): Historier om  verden. Utvikling og miljø i globalt perspektiv. Kristiansand, IJ-forlaget s. 23-29, 45-47, 52-56, 60-61, 128-134, 151-157, (31 s.)
 • ¤ Moyo, Ambrose (2007) Religion in Africa. I Gordon, April A. og Donald L. Gordon (red.): Understanding contemporary Africa. (Boulder: Lynne Rienner Publishing), 4. utg. (33 s.)
 • Muriaas, Ragnhild (2011): Afrikanske utfordringer. En innføring i  afrikansk politikk Kristiansand: Høyskoleforlaget (136 s).
 • ¤ Mutuku Sesi, Stephen (2009): Ethnic conflicts in Africa: Underlying paradigms. I Stephen Mutuku Sesi (red.): African missiology. Contribution of contemporary thought. Nairobi: Uzima Publishing (24 s.)
 • Ruud, Arild Engelsen (2009): Langtvekkistan: Grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn. Oslo: Unipub. (151 s.)
 • ¤ Skjerdal, Terje (2012): Journalism ethics across borders: A comparison between Ethiopian and Norwegian journalism students. Paper presentert på Norsk medieforskerkonferanse 2016. (20 s.)
 • ¤ Skjerdal, Terje (2012) The three alternative journalisms of Africa. International Communication Gazette 74(7), 636-654. (19 s.)
 • Schwebs, Ture og Helge Østbye (2013): «Den internasjonale mediestrukturen». Kap. 7 i Media i samfunnet. Oslo: Samlaget. S. 239-269 (31 s.)
 • ¤ Talle, Aud. (2002) Kvinner og utvikling - tjue år seinere. Norsk antropologisk tidsskrift 13(1-2), 47-61 (15 s.)

Utdelt materiale underveis på studieturen.