3JO210A Global journalistikk - studietur

Alle versjoner:
3JO210A (2024—2025)
3JO210A (2023—2024)
3JO210A (2022—2023)
3JO210A (2021—2022)
3JO210A (2020—2021)
3JO210A (2019—2020)
3JO210A (2018—2019)
3JO210A (2017—2018)

Emnekode: 3JO210A

Emnenavn: Global journalistikk - studietur

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

3JO111 Journalistikk 1, 3JO101 Samfunnskunnskap for journalister, 3JO112 Journalistikk 2.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i journalistikk, men studenten kan velge enten variant 3JO210 A eller 3JO210B.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om globaliseringens utfordringer for journalistikken
 • kjenner til en annen mediekultur enn den norske
 • kan forklare mulige sammenhenger mellom journalistikk og demokratibygging i en gitt geografisk kontekst
 • har kunnskap om grunnleggende teorier om samfunn og kultur

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for journalistiske ideologier i et globalt perspektiv
 • kan lage journalistikk om eller fra andre samfunn enn det norske

Generell kompetanse

Studenten

 • kan sette seg inn i journalistikkens kulturelle og samfunnsmessige kontekst
 • kan vise forståelse og respekt for andre samfunn og for mennesker som lever og arbeider under andre rammevilkår

Innhold

Emnet er lagt opp med forelesninger og seminarer ved NLA Høgskolen kombinert med et cirka to uker langt studieopphold i Øst-Afrika.

Det fokuseres på hvordan globaliseringen påvirker journalistikken både i Norge og i andre deler av verden, og det ses på i hvilken grad journalistiske verdier kan sies å være universelle eller knyttet til et bestemt samfunn.

Studieturen tar sikte på å undersøke journalistikkens rolle i et samfunn som er annerledes enn det norske, med særlig henblikk på medienes rolle i demokratiseringsprosesser. Man søker også å forstå viktige sosiale og kulturelle forhold som påvirker utviklingen i landet en besøker. Under studieturen vil det være undervisning, ekskursjoner og utstrakt bruk av lokale forelesere.  Studentene får arbeidsoppgaver under oppholdet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppeoppgaver, ekskursjoner og selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Gjennomføring av innleveringsoppgaver hjemme og under studieturen

Ved ikke godkjent på innleverte arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Oppgave på 2000 ord (+/- 15 prosent)

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

3JO210A overlapper 10 studiepoeng med 3JO204 Studietur

Emnesperre

3JO210B Global journalistikk prosjektoppgave

Evaluering av emnet

Det vil blir foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studieturen krever alminnelig god fysisk helse. Antall plasser på studieturen er begrenset, og det kreves et visst antall for å kunne gjennomføre. Utgifter i forbindelse med turen dekkes av studenten selv.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.